Výsledky přijímací a talentové zkoušky – II. kolo

Podle ustanovení § 59 zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a podle pravidel stanovených zákonem v ustanovení § 62 zák. č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, a na základě výsledků dosažených uchazeči při přijímacích zkouškách v II. kole bylo stanoveno jejich celkové pořadí úspěšnosti při přijímacím řízení v II. kole. Škola MICHÆL – Střední škola a Vyšší odborná škola reklamní a umělecké tvorby, s.r.o. zveřejňuje prostřednictvím ředitelky školy, dle ustanovení § 59 a § 62 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, seznam přijatých uchazečů níže uvedený.

Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů bude prostřednictvím ředitelky školy doručeno rozhodnutí o nepřijetí.

Uchazeč nebo jeho zákonný zástupce je povinen nejpozději do 10 pracovních dnů (tj. do 7. března 2017) od rozhodnutí ředitelky školy odevzdat zápisový lístek, kterým potvrdí svůj úmysl vzdělávat se na MICHÆL – Střední škole a Vyšší odborné škole reklamní a umělecké tvorby, s.r.o. Nepotvrdí-li uchazeč nebo jeho zákonný zástupce odevzdáním zápisového lístku svůj úmysl nastoupit ke studiu, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí ke studiu na MICHÆL – Střední škole a Vyšší odborné škole reklamní a umělecké tvorby, s.r.o. (dle ust. § 60g odst. 7 zák. č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění).

Podepsání smlouvy o studiu se uskuteční v kanceláři studijního oddělení školy ve dnech od 21. 2. do 10. 3. 2017. Pokud smlouva o studiu nebude podepsána v tomto termínu, má se za to, že uchazeč od své žádosti o přijetí odstoupil. Přesný termín si, prosím, domluvte telefonicky na tel. čísle 602 314 047 nebo 267 915 905

Termíny dalšího kola přijímacího řízení pro obory vzdělávání s talentovou zkouškou pro školní rok 2017/2018 s nástupem od 1. 9. 2017 budou vypsány a uveřejněny na webových stránkách školy na MICHÆL – Střední škole a Vyšší odborné škole reklamní a umělecké tvorby, s.r.o.

V Praze dne 21. února 2017

MICHÆL – Střední škola a Vyšší odborná škola reklamní a umělecké tvorby, s.r.o.
Ing. Monika Hrubešová – ředitelka školy

Další aktuality

Prague photo 2017
LYŽAŘSKÝ KURZ 2017
VÁNOČNÍ DRÁŽĎANY
Vánoční bazárek v pátek 9. 12.
Zpět na výpis