Výsledky přijímacích zkoušek ve 2. kole na obor Management a produkce s nástupem od 1. 9. 2018.

Podle ustanovení § 59 zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a podle pravidel stanovených zákonem v ustanovení § 60e zák. č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, a na základě výsledků dosažených uchazeči při přijímacím řízení ve 2. kole bylo stanoveno jejich celkové pořadí úspěšnosti. Škola MICHÆL – Střední škola a Vyšší odborná škola reklamní a umělecké tvorby, s.r.o. zveřejňuje prostřednictvím ředitelky školy, dle ustanovení § 59 a § 60 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, seznam přijatých uchazečů níže uvedený.
Přijatý uchazeč nebo jeho zákonný zástupce je povinen odevzdat zápisový lístek nejpozději do 10 pracovních dnů od oznámení rozhodnutí ředitelky školy (tj. od zveřejnění seznamu přijatých uchazečů dne 28. 5. 2018). Odevzdáním zápisového lístku potvrdí svůj úmysl vzdělávat se na škole MICHÆL – Střední škole a Vyšší odborné škole reklamní a umělecké tvorby, s.r.o.
Zápisové lístky se odevzdávají na studijní oddělení školy, případně lze zápisový lístek zaslat poštou, nebo po telefonické domluvě na tel. čísle 602 314 047, avšak nejpozději ve lhůtě dané zákonem.
Nepotvrdí-li uchazeč nebo jeho zákonný zástupce odevzdáním zápisového lístku svůj úmysl nastoupit ke studiu, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí ke studiu na MICHÆL – Střední škole a Vyšší odborné škole reklamní a umělecké tvorby, s.r.o. (§ 60g odst. 7 zák. č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění).
Podepsání smlouvy o studiu se uskuteční v kanceláři studijního oddělení. Pokud smlouva o studiu nebude podepsána v tomto termínu, má se za to, že uchazeč od své žádosti o přijetí odstoupil. Přesný termín si, prosím, domluvte telefonicky na tel. čísle 602 314 047 nebo 267 915 905.
Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů bude prostřednictvím ředitelky doručeno rozhodnutí o nepřijetí.

Praha 28. 5. 2018

Ing. Monika Hrubešová
ředitelka školy
 

Seznam přijatých uchazečů
přijímací zkouška 28. 5. 2018
pořadí – kód uchazeče – body:
1. 274  50
2. 272  46
3. 284  40
4. 271  33
5. 278  31
6. 283  28
7. 269  24
8. 275  24

Další aktuality

Úspěch absolventky školy Michael
Vernisáž výstavy Adama Jílka a křest knihy Jiřího Lamberka v...
Cena za prostorové řešení instalace na Prague Photo 2017
Prague photo 2017
Zpět na výpis