Kritéria pro přijetí

KRITÉRIA PRO TALENTOVÉ A PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
DESIGN INTERIÉRU

Otevíráme 1 třídu – 25 žáků
 

Přijímací řízení se skládá z talentové zkoušky, po jejím vykonání následuje ústní pohovor.

TALENTOVÁ ZKOUŠKA (až 100 bodů) zahrnuje

 1.  Domácí práce 
  zájemci o studium předloží minimálně 15 domácích prací v pevných deskách (soubor by měl obsahovat: kresby podle přírody, zátiší, figurální motivy, malby, ilustrace, komiks, fotografie, eventuálně ukázky grafických návrhů). Desky i jednotlivé práce musí být opatřeny podpisem.
 2. Studie tužkou – zátiší – probíhá ve škole  – 90 min.
  studijní kresba zátiší (perspektivní zobrazení v prostoru, proporce, struktura materiálu), formát A3
  pomůcky: měkká tužka, plastická guma, ořezávátko
 3. Volná kompozice na zadané téma – probíhá ve škole – 90 min.
  technika: barevná tempera, formát A3
  pomůcky: sada temper, štětce, paleta, nádobka na vodu, hadřík
 4. Prostorové cvičení s materiálem – probíhá ve škole – 90 min.
  cvičení na dané téma, formát A4
  pomůcky: lepidlo, izolepa, nůžky, řezák, pravítko, sešívačka

ÚSTNÍ POHOVOR (až 20 bodů)
Ověřují se předpoklady a zájem o vybraný obor (až 20 bodů).
K ústnímu pohovoru si přineste strukturovaný životopis a vytištěnou esej v rozsahu jedné strany A4 na jedno ze zvolených témat:

VYHODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
Bodové hodnocení:
talentová zkouška 100 bodů (nejméně 60 bodů)
ústní pohovor 20 bodů (nejméně 10 bodů)
celkem 120 bodů (pro splnění zkoušek musí mít uchazeč 70 bodů)

O přijetí rozhoduje pořadí dané sestupně celkovým počtem bodů dosažených v přijímacím řízení. Přehled výsledků bude také vyvěšen ve škole a na školních webových stránkách.