Kritéria pro přijetí


Kritéria pro PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

MANAGEMENT A PRODUKCE

-      denní

-      dálkové

 

Otevíráme 1 třídu – 30 žáků (denní).

Otevíráme 1 třídu – 25 žáků (dálkové).

 

 

Přijímací zkouška se v prvním kole skládá z povinné jednotné zkoušky a z osobního motivačního pohovoru stanoveného školou

-       v 1. řádném termínu dne 12. 4. 2019

-       v 2. řádném termínu dne 15. 4. 2019

-       případně v náhradních termínech 13. nebo 14. 5. 2019.

 

JEDNOTNÁ ZKOUŠKA – probíhá ve škole

-          z písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace.

 

OSOBNÍ MOTIVAČNÍ POHOVOR (školní část) – probíhá ve škole po jednotných písemných zkouškách

-          hodnotí se kreativita a zájem o zvolený obor.

Na pohovor si uchazeči mohou připravit a přinést:

1.    Životopis

2.    Vlastní úvahu (písemně v rozsahu cca 1 strany) na jedno z uvedených témat:

 

 

VYHODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
Váha hodnocení:

60 % – jednotná zkouška

 

40 % – školní část 

 

jednotná zkouška:                   100 bodů

školní část:                                67 bodů

celkem                                    167 bodů (pro splnění zkoušek musí mít uchazeč min. 50 bodů)

V případě rovnosti celkového počtu získaných bodů určuje pořadí průměr ze ZŠ.

 

O přijetí rozhoduje pořadí dané sestupně celkovým počtem bodů dosažených v přijímacím řízení. Každý uchazeč získá oficiální rozhodnutí o přijetí, nebo nepřijetí do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení výsledků jednotné zkoušky uchazeče Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání. Přehled výsledků bude také vyvěšen na školních webových stránkách.