Kritéria pro přijetí

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
MANAGEMENT A PRODUKCE
- DENNÍ
- DÁLKOVÉ

Otevíráme 1 třídu – 30 žáků (denní).
Otevíráme 1 třídu – 25 žáků (dálkové).

Přijímací zkouška se v prvním kole skládá z povinné jednotné zkoušky a z osobního motivačního pohovoru stanoveného školou.
v 1. řádném termínu dne 12. 4. 2018
v 2. řádném termínu dne 16. 4. 2018 
případně v náhradních termínech 10. nebo 11. 5. 2018.

JEDNOTNÁ ZKOUŠKA – probíhá ve škole
- z písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace

OSOBNÍ MOTIVAČNÍ POHOVOR (školní část) – probíhá ve škole po jednotných písemných zkouškách
- hodnotí se kreativita a zájem o zvolený obor
Na pohovor si uchazeči mohou připravit a přinést:
1. Životopis
2. Vlastní úvahu (písemně v rozsahu cca 1 strany) na jedno z uvedených témat:


VYHODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
Váha hodnocení:
60 % – jednotná zkouška
40 % – školní část

O přijetí rozhoduje pořadí dané sestupně celkovým počtem bodů dosažených v přijímacím řízení. Každý uchazeč získá oficiální rozhodnutí o přijetí, nebo nepřijetí do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení výsledků jednotné zkoušky uchazeče Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání. Přehled výsledků bude také vyvěšen na školních webových stránkách.