Projekty a stáže

Aktuální projekty:


 

 

Projekt PODPORA UČITELŮM

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008286 je realizován na naší škole od 1. 7. 2018 do 30. 6. 2021.

Projekt Podpora učitelům je financován Evropskou unií a je zaměřen na tvorbu a ověření programů pro učitele cizích jazyků na středních odborných školách a učilištích. Výstupem projektu budou proškolení pedagogičtí pracovníci tak, aby byli schopni efektivně využívat potenciál každého žáka k jeho kompetenčnímu rozvoji. Dalším výstupem projektu bude soubor interaktivních učebních materiálů – interaktivní učebnice pro efektivní výuku.
Cílem projektu je zefektivnit výuku cizích jazyků v odborných školách tak, aby byli žáci připraveni nejen na maturitní zkoušku, případě u učilišť na závěrečnou zkoušku, ale především pro komunikaci v rámci své dané studované odbornosti pro vstup na trh práce. Bude vytvořeno celkem 54 ucelených programů. Studijními a didaktickými oporami programů budou digitální materiály – interaktivní učebnice pro výuku odborného cizího jazyka pro jednotlivé obory vzdělání.

Zároveň je cílem projektu tvorba a ověření programu pro učitele cizích jazyka na středních odborných školách a učilištích. Vytvořené programy povedou k osvojení efektivních metod výuky a získání kompetencí pro výuku odborného cizího jazyka. Cílem je také proškolení učitelů cizích jazyků pro výuku odborného cizího jazyka tak, aby byli schopni vzdělávat každého žáka k co nejlepšímu využívání
jeho vlastního potenciálu k rozvoji kompetencí potřebných pro vstup na trh práce.

 


 

 

Zkvalitnění infrastruktury žáků střední školy

 V období od 1. 7. 2017 do 30. 9. 2018 je na škole MICHAEL realizován projekt Zkvalitnění infrastruktury žáků střední školy reklamní a umělecké tvorby – MICHAEL – CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000464, který je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je modernizace odborných učeben pro výuku odborných předmětů spadajících do oborů Filmová tvorba a Design interiéru. Učebny budou vybaveny novým, moderním vybavením a učebními pomůckami, které zajistí výrazné zkvalitnění výuky a posílení zájmu žáků o studium. V rámci projektu budou provedeny také drobné stavební úpravy, kdy bude ze skladovacích prostor vytvořena odborná dílna pro obor Design interiéru.

Výstupem projektu budou modernizované odborné učebny, což výrazně přispěje ke zkvalitnění výuky předmětů, které budou v učebnách vyučovány.

 


 

 

Projekt Yelp / Young Europeans Learning About Politics

Projekt YELP je svým obsahem na naší škole ojedinělý. Ve spolupráci se středními školami z Portugalska, Belgie a Německa chceme podporovat diskuzi a reflexi témat spojených s Evropou, Evropskou unií a politikou. Cílem projektu je prostřednictvím zábavných aktivit vyvolat ve studentech zájem o politiku každodenního života a poskytnout jim nástroje, kterými mohou uchopit svou roli aktivního občana, který je schopen podílet se na rozhodování v rámci Evropy. Stěžejními tématy budou životní prostředí, vzdělávání, chudoba a nezaměstnanost. Studenti by se měli naučit, jak se podílet na rozhodování prostřednictvím schopnosti vyjádřit vlastní postoj. Budou mít příležitost účastnit se diskuzí a pochopit, co to znamená být obyvatel Evropy a jaká jsou naše práva a povinnosti. Společně budeme tvořit vizi pro Evropu budoucnosti!

Více o projektu

„The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi¬ble for any use which may be made of the information contained therein.“

„Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.“

 


 

Erasmus+ projekt NOMA

KA1 – Vzdělávací mobilita jednotlivců – 2015-1-CZ01-KA102 – 013432
Mobilita žáků a pracovníků v odborném vzdělávání v rámci projektů Erasmus+

V rámci tohoto projektu jsou organizovány odborné stáže jak pro učitele, tak pro studenty SŠ i VOŠ. Učitelé mají možnost podílet se na výukových a školících pobytech a pracovních stážích, které podporují jejich profesní rozvoj. Studenti se účastní odborných stáží přímo ve firmách nebo na odborných pracovištích našich partnerských škol.

Více o projektu

Partnerské země:
Slovensko, Finsko, Velká Británie, Španělsko, Portugalsko

V květnu 2017 byl schválen nový dvouletý projekt NOMA II, odborné stáže budou tedy pokračovat i v dalších letech. Do projektu se nově zapojí další partneři v Lotyšsku (Riga) a ve Španělsku (Sevilla).

 


 

Projekt Šablony od 1. 6. 2017 na škole Michael

V období od 1. 6. 2017 do 31. 5. 2019 probíhá na škole MICHAEL projekt REALIZACE ŠABLON NA ŠKOLE MICHAEL – CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_042/0004507, který je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je podpořit osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím CLIL ve výuce na SŠ, čímž je podporováno využití cizích jazyků při výuce odborných předmětů, a dále prostřednictvím zapojení odborníka z praxe do výuky na VOŠ, díky čemuž dojde k prohloubení spolupráce pedagogů VOŠ s odborníky z praxe v rámci odborných předmětů. Díky projektu dojde také k personálnímu posílení o školního asistenta na SŠ, školního kariérového poradce na SŠ a VOŠ a o koordinátora spolupráce školy a zaměstnavatele na VOŠ.

Výstupem projektu je práce školního asistenta na SŠ, školního kariérového poradce na SŠ a VOŠ a práce koordinátora spolupráce školy a zaměstnavatele na VOŠ. Dalším výstupem projektu jsou podpoření pedagogové v rámci CLIL ve výuce na SŠ a spolupráce pedagogů VOŠ s odborníky z praxe v rámci odborných předmětů.

Newsletter

Nechte si posílat novinky ze školy přímo do vaší e-mailové schránky