Projekty

Aktuální projekty:

Více o ukončených projektech najdete v našem Archivu projektů.


 

Výstavba filmového ateliéru – MICHAEL

V období od 1. 4. 2019 do 30. 9. 2019 je na škole MICHAEL realizován projekt Výstavba filmového ateliéru – MICHAEL CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_054/0000942, který je spolufinancován Evropskou unií.

Předmětem projektu je výstavba nového filmového ateliéru, a to za účelem zkvalitnění výuky na SŠ Michael v oboru Filmová tvorba. Kromě celkového zkvalitnění a zefektivnění výuky projekt povede k rozvoji klíčových kompetencí v dotčených odborných předmětech, ke zvýšení zájmu žáků o studium na SŠ a k větší konkurenceschopnosti školy a jejích žáků.

Cílovými skupinami projektu jsou jak studenti, tak i pedagogičtí pracovníci a potenciálně i osoby se SVP.

Výstupem projektu bude nový moderní filmový ateliér, díky němuž bude náležitě zkvalitněna výuka v předmětech oboru Filmová tvorba.


Šablony II na škole MICHAEL

V období od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2021 probíhá na škole MICHAEL projekt Šablony II na škole MICHAEL – CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_066/0013699, který je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je podpořit osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím zapojení odborníka z praxe do výuky na VOŠ, díky čemuž dojde k prohloubení spolupráce pedagogů VOŠ s odborníky z praxe v rámci odborných předmětů, a dále prostřednictvím CLIL ve výuce na SŠ, čímž je podporováno využití cizích jazyků při výuce odborných předmětů.

Díky projektu dojde také k personálnímu posílení o školního asistenta na SŠ, školního psychologa, školního kariérového poradce na SŠ a VOŠ a o koordinátora spolupráce školy a zaměstnavatele na SŠ a VOŠ.

Během realizace projektu budou probíhat projektové dny na SŠ a VOŠ a doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem.

Výstupem projektu je práce školního asistenta na SŠ, školního psychologa, školního kariérového poradce na SŠ a VOŠ a práce koordinátora spolupráce školy a zaměstnavatele na SŠ a VOŠ.

Dalším výstupem projektu jsou podpoření pedagogové v rámci CLIL ve výuce na SŠ, spolupráce pedagogů VOŠ s odborníky z praxe v rámci odborných předmětů, ucelený blok doučování a projektové dny realizované ve škole i mimo školu.

 


Projekt PODPORA UČITELŮM

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008286 je realizován na naší škole od 1. 7. 2018 do 30. 6. 2021.

webové stránky projektu: https://www.podporaucitelum.cz/puc/

Projekt Podpora učitelům je financován Evropskou unií a je zaměřen na tvorbu a ověření programů pro učitele cizích jazyků na středních odborných školách a učilištích. Výstupem projektu budou proškolení pedagogičtí pracovníci tak, aby byli schopni efektivně využívat potenciál každého žáka k jeho kompetenčnímu rozvoji. Dalším výstupem projektu bude soubor interaktivních učebních materiálů – interaktivní učebnice pro efektivní výuku.
Cílem projektu je zefektivnit výuku cizích jazyků v odborných školách tak, aby byli žáci připraveni nejen na maturitní zkoušku, případě u učilišť na závěrečnou zkoušku, ale především pro komunikaci v rámci své dané studované odbornosti pro vstup na trh práce. Bude vytvořeno celkem 54 ucelených programů. Studijními a didaktickými oporami programů budou digitální materiály – interaktivní učebnice pro výuku odborného cizího jazyka pro jednotlivé obory vzdělání.

Zároveň je cílem projektu tvorba a ověření programu pro učitele cizích jazyka na středních odborných školách a učilištích. Vytvořené programy povedou k osvojení efektivních metod výuky a získání kompetencí pro výuku odborného cizího jazyka. Cílem je také proškolení učitelů cizích jazyků pro výuku odborného cizího jazyka tak, aby byli schopni vzdělávat každého žáka k co nejlepšímu využívání
jeho vlastního potenciálu k rozvoji kompetencí potřebných pro vstup na trh práce.

 


 

Zkvalitnění infrastruktury žáků střední školy

 V období od 1. 7. 2017 do 30. 9. 2018 je na škole MICHAEL realizován projekt Zkvalitnění infrastruktury žáků střední školy reklamní a umělecké tvorby – MICHAEL – CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000464, který je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je modernizace odborných učeben pro výuku odborných předmětů spadajících do oborů Filmová tvorba a Design interiéru. Učebny budou vybaveny novým, moderním vybavením a učebními pomůckami, které zajistí výrazné zkvalitnění výuky a posílení zájmu žáků o studium. V rámci projektu budou provedeny také drobné stavební úpravy, kdy bude ze skladovacích prostor vytvořena odborná dílna pro obor Design interiéru.

Výstupem projektu budou modernizované odborné učebny, což výrazně přispěje ke zkvalitnění výuky předmětů, které budou v učebnách vyučovány.

 


 

Projekt NOMA II – 2017 – 2019

(New Opportunities in Multimedia and Art II)

KA1 – Vzdělávací mobilita jednotlivců – 2017-1-CZ01-KA102 – 035086
Mobilita žáků a pracovníků v odborném vzdělávání v rámci projektů Erasmus+

V rámci tohoto projektu jsou organizovány odborné stáže jak pro učitele, tak pro studenty SŠ i VOŠ. Učitelé mají možnost podílet se na výukových a školících pobytech a pracovních stážích, které podporují jejich profesní rozvoj. Studenti se účastní odborných stáží přímo ve firmách nebo na odborných pracovištích našich partnerských škol.

Více o  projektu

Partnerské země:
Lotyšsko, Velká Británie, Finsko, Španělsko, Slovensko

„Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.“

 

Newsletter

Nechte si posílat novinky ze školy přímo do vaší e-mailové schránky