Informace k provozu školy vzhledem k návratu studentů k prezenční výuce

15. April, 2021 Actual

Vážení rodiče, milí studenti,

škola se připravuje na návrat studentů k prezenční výuce, která začne od pondělí 26. 4. 2021. Studenti se mohou těšit na tolik chybějící praktickou výuku. Teoretické předměty budou nadále vyučovány formou distanční výuky. Taktéž studentům 4. ročníků od 26. 4. budou začínat praktické maturitní zkoušky. Naše škola má velký zájem poskytovat našim studentům vzdělávání v bezpečném prostředí a současně zajistit kvalitní průběh výuky. Zveřejňujeme proto informace k provozu školy, které vycházejí z několika mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví a metodických manuálů MŠMT a které musí škola dodržovat.

 1. Jsme střední školou a věříme, že naši studenti jsou zodpovědní lidé, kteří  budou respektovat definovaná pravidla.
 2. Nadále platí mnoho opatření, která studenti znají již z podzimu 2020 (např. dodržování zásad osobní hygieny, desinfekce rukou, větrání v učebnách, homogenní skupiny).
 3. Škola zajistila dostatečné množství hygienických a desinfekčních prostředků.
 4. Úklidový personál je poučen.
 5. Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do budovy školy vstoupit. Viz příloha.
 6. Od studentů před prvním příchodem nebudeme vyžadovat prohlášení o bezinfekčnosti.
 7. Nejsou stanovena žádná závazná pravidla pro pohyb osob před budovou školy.
 8. Pobyt třetích osob ve škole je umožněn pouze z nezbytných důvodů a po předchozí domluvě.
 9. Každá osoba je povinna si při vstupu do budovy školy zakrýt dýchací cesty ochranným prostředkem – respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu).
 10. Škola má povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19, avšak nemá povinnost u jednotlivých studentů toto aktivně zjišťovat. Pokud v průběhu výuky se u studenta příznaky nemoci objeví, student v nejkratším možném čase opustí budovu školy. Škola bude vždy informovat zákonné zástupce.
 11. Studentovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění, je umožněn vstup do školy pouze v případě, potvrdí-li tuto skutečnost lékař.
 12. Škola je povinna na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví 2x týdně před zahájením výuky a za dodržení zvýšených hygienických standardů provést u studentů a zaměstnanců školy testování neinvazivními antigenními testy, a to tzv. samoodběrem. Viz příloha.
  • V souladu s právní normou je přítomnost na prezenční výuce podmíněna účastí na testování.
  • Absence na testování, tudíž neúčast na prezenční výuce se bude evidovat jako omluvená absence. Těmto studentům škola nemá povinnost poskytovat distanční výuku.
  • Testování bude probíhat ve venkovních učebnách na zahradě školy (hromadné testování, praktická výuka, celé třídy). V případě individuálních konzultací bude testování probíhat v prostoru před vrátnicí školy.
  • Se způsobem testování tzv. samoodběrem budou studenti seznámeni před realizací prvního testu. Viz též příloha.
  • Testovací dny budou stanoveny jednotlivým třídám ve vazbě na organizaci výuky dle rozvrhu vyučovacích hodin. Případná absence studenta a jeho neúčast na stanoveném testování třídy bude řešena individuálně.
  • Je nezbytné, aby se studenti dostavili do školy na testování s předstihem cca 20 minut před první výukovou hodinou. Jedná se o dobu, kterou potřebujeme na vyhodnocení testu. Student musí počkat na výsledek.
  • Vzhledem k plynulosti provozu školy by bylo vhodné, aby si studenti zajišťovali různá lékařská vyšetření mimo dny praktické výuky ve škole, tudíž mimo dny testování.
  • Pozitivně testovaný student obdrží ze školy potvrzení o pozitivním testu, kontaktuje svého lékaře, který stanoví další postup (PCR test). Student bez zbytečného odkladu opustí budovu školy. Škola informuje zákonné zástupce.
  • V případě, že se pozitivní test objeví ve skupině testovaných studentů, opuštění výuky se týká všech, kteří byli s pozitivně testovaným v kontaktu v rámci vyučování v některém z předchozích 2 dnů.
  • V případě, že následný PCR test nepotvrdí infekci, takový student ihned informuje školu, která dále informuje ostatní studenty. Tito se následně mohou vrátit k prezenční výuce.
  • V případě, že následný PCR test potvrdí infekci, takový student ihned informuje školu, která dále informuje KHS. Ta stanoví další postup.
  • Pokud je z důvodu karantény nebo jiných opatření znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny studentů, nebo studentů jedné třídy/skupiny, přechází se na distanční výuku.
  • Testování se neúčastní tito studenti:
   • Doloží, že prodělali nemoc covid-19 a od pozitivního testu ještě neuplynulo 90 dnů.
   • Doloží negativní výsledek PCR testu (není starší než 7 dnů).
   • Doloží negativní výsledek antigenního testu provedeného na odběrovém místě

Škola začne realizovat praktickou výuku prezenční formou po obdržení pokynů z MŠMT. O konkrétním termínu budeme informovat.

Základní informace testování – graficky

Manuál testování ve školách

Kontrolní seznam příznaků covid-19

Webové stránky MŠMT k testování: www.testovani.edu.cz

V Praze 14. 4. 2021
Ing. Monika Hrubešová

Newsletter

Get news from the school directly to your inbox