Výuka ve škole Michael od 7. 12. 2020

3. December, 2020 Actual

Vážení rodiče, milí studenti,

informujeme o novinkách ve výuce a provozu školy od pondělí 7. 12. 2020, a to na základě sdělení MŠMT. Uvádíme stručný přehled:

 1. Ve škole je povolena osobní přítomnost žáků – maturantů (veškerá výuka).
 2. Ve škole je povolena osobní přítomnost žáků ostatních ročníků v rámci praktické přípravy/praktického vyučování. Již není stanoven maximální počet žáků ve skupině.
 3. Nově je povolena prezenční výuka u žáků ostatních ročníků, kteří byli povinni se dosud vzdělávat distančním způsobem, a to v rámci teoretického vyučování v režimu rotační výuky. Budou se střídat celé třídy/ročníky po týdnech za předpokladu, že tomu nebrání objektivní překážky (v takovém případě by ředitelka školy rozhodla o pokračování teoretické výuky distanční formou).
 4. Pro uvedené případy je prezenční i distanční výuka povinná.
 5. Při prezenční výuce je nově pouze doporučeno udržovat homogenní skupiny.
 6. Stále jsou zakázány sportovní činnosti při vzdělávání. Ve škole nadále nebude realizována výuka tělesné výchovy.
 7. Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.
 8. Je-li nezbytné, aby žáci při výuce viděli na ústa učitele (např. výuka cizího jazyka), je možné ochranu nosu a úst výjimečně nahradit ochranným štítem, pokud je dodržena vzdálenost alespoň 2 metry od všech osob.
 9. Je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách, a to i mimo areál škol. Škola tedy může mj. dál využívat školní zahradu a venkovní učebny.
 10. Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je obecně možný jen v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s žáky.
 11. U všech žáků jsou umožněny prezenční individuální konzultace i v týdnech pro ně jinak distanční výuky. Individuální konzultace tedy budou ve škole realizovány po předchozí dohodě žáka s vyučujícím (např. mailem).
 12. S režimovými opatřeními je možné konat přijímací zkoušky (v naší škole talentové zkoušky v termínu 5. nebo 7. 1. 2021).
 13. Školní jídelna je samostatný právní subjekt, který je povinen zajistit stravování v souladu s pokyny MŠMT.
 14. Ve škole budou nadále uplatňována všechna hygienická doporučení, která začala být realizována už k 1. 9. 2020.
 15. Škola postupuje podle pokynů dalších institucí např. MŠMT, KHS nebo MZd. Škola v případě potřeby spolupracuje s dalšími orgány např. KHS.

Ing. Monika Hrubešová, ředitelka školy

Informace MŠMT k provozu škol od 7. 12. 2020

Newsletter

Get news from the school directly to your inbox