Informace o provozu školy od 1. 9. 2021

Škola Michael zveřejňuje aktuální informace týkající se provozu školy ve školním roce 2021/2022, a to na základě manuálu MŠMT (Soubor doporučení pro školy a školská zařízení ve školním roce 2021/2022).

 1. Škola navazuje na režimová opatření, která byla uplatňována již v minulém školním roce.
 2. Škola apeluje na zodpovědnost všech studentů a jejich rodičů. V minulém školním roce díky vzájemnému respektu škola nezaznamenala zásadní obtíže při dodržování režimových opatření.
 3. Škola zajišťuje provozní hygienu (desinfekční prostředky, osoušení rukou, úklid prostor, větrání v učebnách). Úklidový personál je poučen.
 4. Studenti dodržují zásady osobní hygieny (zejména mytí a desinfekce rukou) a respirační hygieny (je potřeba kašlat a kýchat do kapesníku).
 5. Škola nebude od studentů před prvním příchodem do školy vyžadovat potvrzení o bezinfekčnosti.
 6. Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou vstoupit do budovy školy.
 7. Třetí osoby vstupují do školy pouze v nezbytných případech.
 8. Doporučení MŠMT o omezení kontaktu mezi studenty různých tříd škola nemůže realizovat, protože by byla značně omezena výuka zejména v rámci volitelných seminářů.
 9. Školní jídelna je samostatný právní subjekt.
 10. Všechny osoby (studenti, pedagogové, zaměstnanci, třetí osoby) jsou povinny si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorách zakrýt dýchací cesty takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který MZd určuje jako aktuálně platný. Osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen ochranný prostředek dýchacích cest, tuto skutečnost doloží lékařským potvrzením.
 11. Student, který zapomene/ztratí ochranný prostředek dýchacích cest, si jej může zakoupit v kanceláři školy.
 12. Student, který vykazuje příznaky akutního onemocnění, bezodkladně opustí budovu školy, popř. nebude do budovy vpuštěn. Škola bezodkladně informuje zákonného zástupce. Student kontaktuje svého praktického lékaře.
 13. Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u studentů příznaky infekčního onemocnění.
 14. Student s chronickými příznaky infekčního onemocnění může vstoupit do budovy školy, avšak je povinen tuto skutečnost doložit lékařským potvrzením.
 15. O povinné karanténě rozhoduje KHS nikoli škola.
 16. Škola je povinna u studentů střední školy denní formy vzdělávání provést screeningové preventivní testování.
 • Škola zvolila přesnější metodu testování studentů, a to PCR testy v režimu samotestování.
 • Testování proběhne celkem 2x, a to vždy první vyučovací den v týdnu.
 • Minimálně 30 minut před odběrem by si testovaný neměl čistit zuby, vyplachovat ústa ústní vodou, pít, jíst, ani žvýkat žvýkačku. V případě, že testovaný toto nedodržel, lze provést výtěr i nosohltanu.
 • Pokud student nebude přítomen na testování a dostaví se později, bude otestován bezprostředně po svém příchodu.
 • Do doby výsledku testu (cca 24 hodin) studenti nosí ochranný prostředek ve společných prostorách školy. Pokud jsou usazeni, ochranný prostředek mít nemusí.
 • Testování se netýká studentů, kteří prokáží očkování (+ 14 dnů), nebo kteří doloží prodělání Covid 19 (+ 180 dnů), nebo kteří doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.
 • Pokud se student nepodrobí testování, je povinen používat ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole (při výuce i ve společných prostorách). Toto opatření je platné po celou dobu screeningového testování. Tento student nesmí cvičit ve vnitřních prostorách, nesmí používat sprchu, převléká se v šatně s odstupem od ostatních osob.
 • Studentovi s pozitivním výsledkem testu je nadále zakázána osobní přítomnost na vzdělávání. Student bezodkladně opustí budovu školy. Student informuje svého praktického lékaře. K prezenční výuce se vrátí po předložení negativního PCR testu. Také studentům, kteří byli s pozitivně testovaným v jedné třídě/skupině 2 dny po provedení testu, se neumožní osobní přítomnost na vyučování.
 • V případě pozitivního PCR testu škola zašle KHS seznam studentů, kteří byli s pozitivně testovaným v jedné třídě/skupině 2 dny po provedení testu.
 • Pokud je znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny studentů jedné třídy/skupiny, přechází nepřítomni studenti na distanční výuku po dobu trvání tohoto stavu. V ostatních případech škola nemá povinnost poskytovat nepřítomným studentům distanční výuku a postupuje se jako při běžné absenci (s  doložením důvodu nepřítomnosti). Pravidla pro omlouvání absencí stanovuje školní řád.
 • Pokud student odmítne jak testování, tak používání ochranného prostředku dýchacích cest, škola nemůže v souladu s mimořádným opatřením MZd umožnit takovému studentovi osobní přítomnost na vzdělávání.

 

V Praze 25. 8. 2021
Ing. Monika Hrubešová

Blíží se festival Čtení ve vlaku

Zveme vás nejen na akce výtvarných uměleckých kruhů, ale také těch literárních. Škola Michael ve spolupráci s VŠKK již po osmé připravuje festival s názvem Čtení ve vlaku. Letošní ročník proběhne od 13. 9. do 16. 9. ve vybraných vlakových spojích. Můžete se těšit na autorská čtení známých spisovatelů. V našem repertoáru najdete například jména:

Halina Pawlowská | Michal Viewegh | Kristýna Sněgoňová | Ivona Březinová | Pavel Renčín | Emil Hakl | Iva Hadj Moussa | Martina Blažeková | Petr Stančík | Jiří Březina | Tomáš Zmeškal | Michala Jendruchová | Jiří Dědeček | Dora Čechova | Petr Pazdera Payne | David Laňka | Marek Šindelka | Irena Obermannová | Martin Hobrland | Michaela Merglová | Veronika Krištofová | Petra Kubašková | Martin Paytoka | Petr Borkovec.

Přispějí zde také vybraní studenti z řad VŠKK. Tak neváhejte a pojeďte s námi na literární výlet!

Maraton studentských filmů 2021

Dnes 6. 8. 2021 začíná největší český nesoutěžní filmový festival Letní filmová škola Uherské Hradiště. Její 47. ročník nabídne od pátku 6. srpna do čtvrtečního odpoledne 12. srpna bohatý filmový, odborný a doprovodný program přibližující historii i současnost filmu. V rámci Letní filmové školy v Uherském Hradišti je také Maraton studentských filmů –  každoroční přehlídka filmové tvorby středních a vysokých škol za rok 2020/2021, uváděná ve spolupráci s Českou televizí. Letošní přehlídka je pojata jako oslava návratu k normálním věcem, jako oslava kultury a znovuotevřených kin. Do maratonu je letos zařazeno celkem 29 filmů z 16 různých škol a naše škola Michael na Maratonu představí tyto 3 filmy:

neSvoboda – režie: Stela Konečná

Totalita – režie: Martin Eugen Kulhánek

Karma – režie: Jana Nekolná

Premiéru těchto filmů můžete sledovat na ČT art již zítra 7. 8. 2021 od 22,20 hod. Pokud jste návštěvníci Letní filmové školy přímo v Uherském Hradišti, vše můžete vidět taktéž v sobotu 7. 8. od 22:00 – do 2:00 hod. v Letním kině ve Smetanových sadech.

Newsletter

Get news from the school directly to your inbox