FESTMICHAEL 2020

Škola MICHAEL vás srdečně zve na 11. ročník studentského festivalu FESTMICHAEL, který se bude konat 2. září nejprve v kině Lucerna a následně na náměstí Míru. Vše proběhne pod záštitou významných osobností filmu, fotografie a grafiky.

KINO LUCERNA

Od 13.30 hod. se v pražském kině Lucerna uskuteční soutěžní přehlídka studentských filmů střední školy Michael a vyšší odborné školy Akademie Michael. Odborná porota spolu s diváky bude vybírat nejzajímavější film, který se bude ucházet o cenu poroty, a také o cenu diváků. Do soutěže je přihlášeno 16 filmů. Vítězové si odnesou skleněná ocenění ve tvaru žárovky.

NÁMĚSTÍ MÍRU

Na náměstí Míru začne hudební produkce 15.15 hod., v 16.45 hod. se pod širým nebem uskuteční vernisáž výstavy prací letošních absolventů SŠ a VOŠ Michael. Představí se zde absolventi oborů fotografická tvorba, design interiéru a grafický design. Nejlepší studenti si převezmou ceny od významných osobností z oborů fotografie, filmová tvorba, grafika a design interiéru. FESTMICHAEL bude doprovázet hudební produkce skupiny The Ignu a nebude chybět ani malé občerstvení.

Expozice potrvá 12. 8. až do 8. 9. 2020.

 

Máme nominace!

Naše studentky Alžběta Müllerová, Pavla Štastná a Tereza Hrdlíková zaznamenaly velký úspěch. Jejich absolventské práce se dostaly do finále prestižní soutěže Národní cena za studentský design. Alžběta navrhla pro hudebníka WhizzerDee vizuální styl a motion videa alba Liquid Silver, Pavla se stala spoluautorkou knihy Elementální džem a Tereza spolupracovala s neziskovou organizací Člověk v tísni, pro kterou vytvořila sérii ilustrací obsáhlé mediální kampaně upozorňující na klimatické změny.
Držte jim palce.

Informace k provozu školy ve šk. r. 2020/2021 vzhledem ke covid-19

Vážení rodiče,
škola se připravuje na školní rok 2020/2021. Zájmem školy je poskytovat našim žákům vzdělávání v bezpečném prostředí a současně zajistit kvalitní průběh výuky v co největším rozsahu. Zveřejňujeme proto informace k provozu školy vzhledem ke covid-19, které vycházejí z manuálu MŠMT.

1. Žáci dodržují zásady osobní hygieny.

2. Škola zajišťuje hygienické podmínky (ve třídách, na toaletách, před vrátnicí), zejména dezinfekční prostředky, papírové ručníky, úklid.

3. Škola nebude vpouštět do budovy nemocné osoby. Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.

4. Před prvním příchodem do školy nebude vyžadováno od žáků prohlášení o bezinfekčnosti.

5. V případě potřeby škola spolupracuje s KHS, která nařizuje speciální protiepidemiologická opatření s ohledem na aktuální situaci.

6. Škola nebude řešit organizaci před vstupem žáků do budovy školy.

7. Při vstupu do budovy školy zejména před 1. vyučovací hodinou bude zajištěn pedagogický dohled, který bude přicházejícím žákům namátkově měřit teplotu.

8. Činnost školy bude zahájena v plném rozsahu.

9. Nejsou stanovena žádná omezení počtu žáků ve třídách/skupinách.

10. Roušky ve vnitřních prostorách školy nejsou povinné, jejich používání závisí na dalším vývoji.

11. Zákonní zástupci budou v pravidelných intervalech prostřednictvím třídních učitelů informováni o dění ve škole.

12. Bude vytvořena mailová adresa pro omlouvání veškeré absence všech žáků nemoc@skolamichael.cz, která bude umístěna na webu školy. Bude tak vytvořen jednotný systém sloužící též k archivaci absence žáků pro další případné využití. Absenci neomlouvejte na mail třídnímu učiteli, netelefonujte, nepište SMS.

13. Škola pro školní rok 2020/2021 ruší zahraniční zájezdy, lyžařský zájezd se bude řešit.

14. V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 škola bude postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd.

15. Školní jídelna je samostatný právní subjekt, je rovněž povinna zajistit provoz v souladu s hygienickými opatřeními.

16. Škola bude průběžně sledovat vývoj situace v rámci systému semafor.

17. Manuál MŠMT obsahuje části informativní, doporučující a právně závazné. Doporučující části v souladu s manuálem každá škola realizuje v závislosti na svých podmínkách pro vzdělávání – např. omezení přesouvání žáků mezi učebnami nelze v naší škole realizovat, protože bychom nebyli schopni zajistit kvalitní odbornou výuku – PC učebny, ateliéry, volitelné předměty.

18. Kroky školy v případě podezření na výskyt nákazy covid-19:

 • Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých žáků příznaky infekčního onemocnění, avšak těmto příznakům bude věnována pozornost.
 • Pokud v době výuky nastanou příznaky výskytu – žák použije roušku, bude umístěn v samostatné místnosti, bude zajištěn dohled, bude ihned kontaktován zákonný zástupce, aby si žáka vyzvedl (zletilý žák odchází sám). Rodič bude poučen, aby telefonicky kontaktoval praktického lékaře.
 • Při pouhém podezření škola sama nekontaktuje KHS.
 • Žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění (projev chronického onemocnění včetně rýmy a kašle) je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí (potvrdí praktický lékař).

19. Kroky školy při výskytu onemocnění covid-19 u žáka nebo zaměstnance školy:

 • Školu v případě výskytu onemocnění zpravidla kontaktuje KHS (pokud škola ví o onemocnění dříve, kontaktuje KHS).
 • O případné karanténě dalších osob rozhoduje KHS.
 • Škola neprodleně informuje o vzniklé situaci a následných krocích žáky a jejich zákonné zástupce.
 • Při příjezdu žáka ze zahraničí se řídíme pravidly dle semaforu stanoveného pro jednotlivé země. Rodiče mají povinnost tuto skutečnost škole nahlásit.

20. Typy výuky:

 • Prezenční – standardní situace. Dále v případě, že karanténa se týká pouze omezeného počtu žáků (do 50 %). Škola nemá povinnost poskytovat distanční vzdělávání a postupuje obdobně jako v běžné situaci, kdy jsou žáci např. nemocní.
 • Smíšená – onemocnění či karanténa se týká více než 50 % třídy. Přítomní žáci se vzdělávají prezenční formou, ostatní distančně. Distanční způsob může mít různou formu (např. zasílání materiálů, pokyny k samostatné práci, on-line přenos prezenční výuky).
 • Distanční – pokud KHS z důvodu karantény nebo mimořádného opatření nebo plošného opatření MZd je zakázána přítomnost alespoň jedné třídy – škola této třídě poskytuje vzdělávání výhradně distančním způsobem. Ostatní třídy se vzdělávají dál prezenčně. Pokud je zakázána osobní přítomnost všech žáků, přechází na distanční
  výuku celá škola.
 • Pokud bude zavedena distanční výuka, škola bude k výuce používat prostředí MS Teams.
 • Žáci mají povinnost se distančně vzdělávat.

Vážení rodiče, věřím, že se nám společným úsilím podaří vytvořit co nejlepší podmínky pro vzdělávání Vašich dětí.

V Praze 27. 8. 2020
Ing. Monika Hrubešová v. r.

Manuál pro školy vydaný MŠMT

Maturitní ples INCOGNITO – 31. 8. 2020

Milí studenti,

koronavirus nám znemožnil konání mnoha akcí, které jsme pro Vás měli naplánované. Jednou z nich byl i maturitní ples.

Na základě Vašich častých dotazů a proseb jsme se rozhodli, že ples uskutečníme. Vyjednali jsme jeho konání, avšak v omezeném režimu dle nařízení Ministerstva zdravotnictví COVID-19, které povoluje maximálně 500 osob na akcích v uzavřených prostorách.

Ples bude rozdělen na 2 části:

1. část: IMATRIKULACE   17.00 – 19.00 hod.

Zúčastní se:
studenti 1. ročníků 2019/20 – doprovod maximálně 2 osoby
studenti 2. ročníků 2019/20 – bez doprovodu

2. část: MATURITNÍ PLES   20.00 – 23.00 hod.

Zúčastní se:
studenti 3. a 4. ročníků 2019/20 – doprovod maximálně 3 osoby

Letošní ples bude opravdu INCOGNITO – každý účastník musí mít povinně zakrytá ústa a nos po celou dobu účasti na akci.

Věřím, že se setkáme v dobré náladě a ples si i přes omezení, která budou nutná v rámci plnění hygienických opatření, užijeme jako každý rok.

Těšíme se na Vás.

Monika Hrubešová
ředitelka školy

Čtyři filmy z naší školy byly vybrány do festivalu studentských filmů Maraton

Již tradičně Česká televize ve spolupráci s Letní filmovou školou přináší Maraton studentských filmů, které v posledním roce vznikly na středních i vysokých školách zaměřených na film a audiovizuální tvorbu napříč republikou. Letošní přehlídka mj. odráží aktuální světové dění a nemalá část studentů ve svých filmech reflektuje pandemii a nouzový stav. Do maratonu bylo letos zařazeno celkem 30 filmů z 16 různých škol. K naší velké radosti z naší školy byly vybrány celkem 4 filmy – KARANTÉNA, STRACH, VAŘÍ CELÉ ČESKO a V ZAJETÍ DOBY. Pojďte se na ně podívat.

https://www.ceskatelevize.cz/porady/13589652428-maraton-studentskych-filmu-2020/

Newsletter

Get news from the school directly to your inbox