Bezpečné prostředí ve škole

Ve škole dlouhodobě vytváříme bezpečné prostředí jak pro žáky, tak i pro pedagogy. Škola je připravená na co nejdřívější návrat žáků zpět do lavic. Nakoupili jsme rychlé antigenní testy, proto ve škole již nyní probíhá pravidelné testování zaměstnanců. Většina našich pedagogů se registrovala k očkování, někteří již očkováni byli.

Výstava studentských prací v Ústřední vojenské nemocnici

Mezinárodní putovní výstava Helpful Art in Covid je nyní k vidění v Ústřední vojenské nemocnici v pavilonu A. Výstavní panely s fotografiemi a grafikou našich studentů na téma Covid 2020 si můžete prohlédnout na venkovní ploše u antigenního odběrového centra. Jsme rádi, že i v této nelehké době se mohou práce našich studentů představit široké veřejnosti při návštěvě nemocnice.

Distanční výuka ve škole

Distanční výuku naši žáci zvládají bez výraznějších problémů. Škola vyučuje přes komunikační platformu Microsoft Teams, s níž máme výborné zkušenosti. Pedagogové kombinují on-line výuku se samostudiem žáků (např. při plnění praktických úkolů nebo dlouhodobých úkolů). Naši žáci využívají také konzultací s jednotlivými učiteli. Pedagogové jsou v každodenním kontaktu se svými žáky, snaží se výuku zajistit co nejlépe a také poskytovat žákům studijní podporu. Jsme rádi, že nikdo z našich žáků nezůstal mimo systém a že se nám daří zapojovat všechny žáky školy. Všichni už se ale těšíme na brzký návrat našich žáků do školy a na osobní setkání nás všech.

 

Dny otevřených dveří individuálně i během jarních prázdnin

Na dnech otevřených dveří se snažíme co nejpodrobněji představit naši školu a všechny studijní obory, vč. dálkového studia. Pro uchazeče z devátých tříd je možnost navštívit školu individuálně po předchozí telefonické domluvě na tel.: 702 265 150. Navštivte nás! Máte jedinečnou příležitost ujistit se, že škola Michael je opravdu dobrou volbou.

 

 

Školní filmový ateliér má nové kulisy

Škola je sice pro studenty uzavřena, ale práce na jejím zvelebování pokračují. Tentokrát došlo na školní filmový ateliér. Ten je sice nový, ale kulisy, ve kterých studenti pracovali, byly pouze provizorní. Nové zlepší komfort práce, sníží náklady na natáčení a umožní i menší cvičení dělat v profesionálních podmínkách. Kulisy mají i okno, což usnadní také svícení některých scén. Studenti filmového oboru se mají po návratu do školy na co těšit.

První ročník se pustil do natáčení prvního filmového cvičení

Dne 7. 12. 2020 proběhlo v nově zbudovaném velkém ateliéru oboru Filmová tvorba naší školy vůbec první filmové cvičení prvního ročníku s názvem Rajče. Pod vedením režiséra Jiřího Toupala společně s celým štábem a za pedagogické pomoci Zuzany Zemanové a dalších pedagogů – Jany Hojdové za kameru, Karla Lupoměského za produkci, Olgy Hanzlíkové za skript a Ivana Fuksy za pomoc se zvukem – se žáci pokusili vytvořit kopii známé scény z filmu Pulp Fiction jako poctu Q. Tarantinovi. V hlavních rolích se představila Elisabeth Kormanová jako Mia a Antonín Korb v roli Vince. Děkujeme všem za účast a spolupráci na našem vůbec prvním společném cvičení. (Studentka Julie Kromková, produkční)

Zahajujeme přípravné kurzy on-line

Milí budoucí studenti,

moc mě těší Váš zájem o studium na naší škole. Každoročně pro Vás, uchazeče o studium, vypisujeme přípravné kurzy k talentovým zkouškám, které jsou vedeny vyučujícími daných oborů. Rozhodli jsme se, že navzdory situaci, ve které se všichni nacházíme, kurzy proběhnou i letos. Protože Vy i my už máme zkušenosti s on-line výukou, úvodní hodiny budou v prostředí Teams. V nich se Vám představí Vaši vyučující, vysvětlí Vám náplň kurzu a způsob komunikace. Jakmile to situace dovolí, kurzy se vrátí do školy a Vy se budete s vyučujícími potkávat naživo.

Abychom se s Vámi mohli spojit, stáhněte si přihlášku kurzu do svého počítače, vyplňte ji a pošlete elektronicky do školy. Bude Vám vytvořen účet a Vy se budete moci přihlašovat do výuky. Do první hodiny budete pozváni e-mailem.

V rámci jednotlivých kurzů platí tento časový harmonogram:

 • Úvodní hodiny oborů Grafický design a Design interiéru proběhnou 5. listopadu v 16.00 hod. Přihlášky na tyto kurzy je možné zaslat elektronicky do 3. listopadu.
 • Úvodní hodiny oborů Filmová tvorba a Fotografická tvorba se uskuteční 7. listopadu v 9.00 hod. Do těchto kurzů se můžete elektronicky přihlásit do 5. listopadu.

Věřím, že všechno společně zvládneme. Těším se, že s nejlepšími z Vás se budu potkávat v příštím školním roce na chodbách školy.

Přeji klidné dny

Monika Hrubešová
ředitelka školy

kontaktní osoba: Lucie Scholzová, e-mail: scholzoval@skolamichael.cz

PŘIHLÁŠKA na kurz

informace pro Přípravný kurz oboru Grafický design – začínáme 5. 11. v 16.00 h. online
informace pro Přípravný kurz oboru Design interiéru – začínáme 5. 11. v 16.00 h. online
informace pro Přípravný kurz oboru Filmová tvorba – začínáme 7. 11. v 9.00 h. online
informace pro Přípravný kurz oboru Fotografická tvorba – začínáme 7. 11. v 9.00 h. online

Více o kurzech ZDE.

Informace k provozu školy ve šk. r. 2020/2021 vzhledem ke covid-19

Vážení rodiče,
škola se připravuje na školní rok 2020/2021. Zájmem školy je poskytovat našim žákům vzdělávání v bezpečném prostředí a současně zajistit kvalitní průběh výuky v co největším rozsahu. Zveřejňujeme proto informace k provozu školy vzhledem ke covid-19, které vycházejí z manuálu MŠMT.

1. Žáci dodržují zásady osobní hygieny.

2. Škola zajišťuje hygienické podmínky (ve třídách, na toaletách, před vrátnicí), zejména dezinfekční prostředky, papírové ručníky, úklid.

3. Škola nebude vpouštět do budovy nemocné osoby. Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.

4. Před prvním příchodem do školy nebude vyžadováno od žáků prohlášení o bezinfekčnosti.

5. V případě potřeby škola spolupracuje s KHS, která nařizuje speciální protiepidemiologická opatření s ohledem na aktuální situaci.

6. Škola nebude řešit organizaci před vstupem žáků do budovy školy.

7. Při vstupu do budovy školy zejména před 1. vyučovací hodinou bude zajištěn pedagogický dohled, který bude přicházejícím žákům namátkově měřit teplotu.

8. Činnost školy bude zahájena v plném rozsahu.

9. Nejsou stanovena žádná omezení počtu žáků ve třídách/skupinách.

10. Roušky ve vnitřních prostorách školy nejsou povinné, jejich používání závisí na dalším vývoji.

11. Zákonní zástupci budou v pravidelných intervalech prostřednictvím třídních učitelů informováni o dění ve škole.

12. Bude vytvořena mailová adresa pro omlouvání veškeré absence všech žáků nemoc@skolamichael.cz, která bude umístěna na webu školy. Bude tak vytvořen jednotný systém sloužící též k archivaci absence žáků pro další případné využití. Absenci neomlouvejte na mail třídnímu učiteli, netelefonujte, nepište SMS.

13. Škola pro školní rok 2020/2021 ruší zahraniční zájezdy, lyžařský zájezd se bude řešit.

14. V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 škola bude postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd.

15. Školní jídelna je samostatný právní subjekt, je rovněž povinna zajistit provoz v souladu s hygienickými opatřeními.

16. Škola bude průběžně sledovat vývoj situace v rámci systému semafor.

17. Manuál MŠMT obsahuje části informativní, doporučující a právně závazné. Doporučující části v souladu s manuálem každá škola realizuje v závislosti na svých podmínkách pro vzdělávání – např. omezení přesouvání žáků mezi učebnami nelze v naší škole realizovat, protože bychom nebyli schopni zajistit kvalitní odbornou výuku – PC učebny, ateliéry, volitelné předměty.

18. Kroky školy v případě podezření na výskyt nákazy covid-19:

 • Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých žáků příznaky infekčního onemocnění, avšak těmto příznakům bude věnována pozornost.
 • Pokud v době výuky nastanou příznaky výskytu – žák použije roušku, bude umístěn v samostatné místnosti, bude zajištěn dohled, bude ihned kontaktován zákonný zástupce, aby si žáka vyzvedl (zletilý žák odchází sám). Rodič bude poučen, aby telefonicky kontaktoval praktického lékaře.
 • Při pouhém podezření škola sama nekontaktuje KHS.
 • Žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění (projev chronického onemocnění včetně rýmy a kašle) je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí (potvrdí praktický lékař).

19. Kroky školy při výskytu onemocnění covid-19 u žáka nebo zaměstnance školy:

 • Školu v případě výskytu onemocnění zpravidla kontaktuje KHS (pokud škola ví o onemocnění dříve, kontaktuje KHS).
 • O případné karanténě dalších osob rozhoduje KHS.
 • Škola neprodleně informuje o vzniklé situaci a následných krocích žáky a jejich zákonné zástupce.
 • Při příjezdu žáka ze zahraničí se řídíme pravidly dle semaforu stanoveného pro jednotlivé země. Rodiče mají povinnost tuto skutečnost škole nahlásit.

20. Typy výuky:

 • Prezenční – standardní situace. Dále v případě, že karanténa se týká pouze omezeného počtu žáků (do 50 %). Škola nemá povinnost poskytovat distanční vzdělávání a postupuje obdobně jako v běžné situaci, kdy jsou žáci např. nemocní.
 • Smíšená – onemocnění či karanténa se týká více než 50 % třídy. Přítomní žáci se vzdělávají prezenční formou, ostatní distančně. Distanční způsob může mít různou formu (např. zasílání materiálů, pokyny k samostatné práci, on-line přenos prezenční výuky).
 • Distanční – pokud KHS z důvodu karantény nebo mimořádného opatření nebo plošného opatření MZd je zakázána přítomnost alespoň jedné třídy – škola této třídě poskytuje vzdělávání výhradně distančním způsobem. Ostatní třídy se vzdělávají dál prezenčně. Pokud je zakázána osobní přítomnost všech žáků, přechází na distanční
  výuku celá škola.
 • Pokud bude zavedena distanční výuka, škola bude k výuce používat prostředí MS Teams.
 • Žáci mají povinnost se distančně vzdělávat.

Vážení rodiče, věřím, že se nám společným úsilím podaří vytvořit co nejlepší podmínky pro vzdělávání Vašich dětí.

V Praze 27. 8. 2020
Ing. Monika Hrubešová v. r.

Manuál pro školy vydaný MŠMT

Newsletter

Get news from the school directly to your inbox