Stravování

Informace o stravování v jídelně školy Michael

 

Jídelna – základní informace
Od školního roku 2017/2018 je novým provozovatelem školní jídelny společnost GS-zařízení školního stravování s.r.o.

Cena oběda: 42 Kč (polévka, hlavní jídlo, dezert, pitný režim)
Elektronické objednávání oběda: www.trisofthk.cz/michael  (osobní číslo a PIN získáte v jídelně)

Aby se žák mohl v jídelně stravovat, musí:
- být v jídelně odevzdána vyplněná Přihláška ke stravování, bude vydán průkaz strávníka,
- být na účtu dostatečná finanční částka – platby bezhotovostně – pokyny viz níže,
- být vybrán s denním předstihem pokrm z jídelního lístku,
- se žák prokázat průkazem strávníka.

PLATBA se provádí bezhotovostně, převodem na účet vždy mezi 15. a 20. dnem v měsíci jako platba stravného na měsíc následující.
ČÍSLO ÚČTU: 280 929 729/0300
VARIABILNÍ SYMBOL: rodné číslo žáka
Do poznámky napište: jméno a příjmení žáka a třídu
V případě, že nevyplníte správně celý variabilní symbol = neshoduje se s rodným číslem na přihlášce, nebudou tyto platby akceptovány a správně přiřazeny!

KONTAKTY:
Odhlašování obědů – pouze formou SMS: telefonní spojení pro odhlašování:
774 432 494, 774 400 756.
E-mail pro případné dotazy, info o stravování: gs-skolnijidelna@email.cz.
Tel. kontakt: 774 400 756 / 774 432 494

Přihlášení ke stravování je možno provést kdykoli i v průběhu školního roku. Pro každý školní rok je nutné vyplnit novou přihlášku s aktuálními osobními údaji.
Přihlášku ke stravování si žáci mohou stáhnout a vytisknout z webových stránek školy nebo si ji mohou vyzvednout u vedoucího provozu ve školní jídelně.

přihláška ke stravování ke stažení
 

Doplňující informace:
GS-zařízení školního stravování s.r.o.
IČO: 276 12 333
Vnitřní řád školní jídelny
Školní rok 2017/2018

Podmínky školního stravování podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky MF č. 84/2005 Sb., MŠMT
č. 107/2005 Sb., o školním stravování.
Cena oběda: 42 Kč včetně 15% DPH s platností od 1. 9. 2017.
Přihlášení ke stravování, cena a způsob úhrady stravného:
1. Přihlášení ke stravování je možno provést kdykoli i v průběhu školního roku. Pro každý školní rok, je nutné vyplnit novou přihlášku s aktuálními osobními údaji. Pokyny viz výše. Po odevzdání podepsané přihlášky ke stravování, zaplacení nebo odevzdání potvrzení o platbě je strávník přihlášen k odběrům obědů. Pokud strávník předem nezměnil výběr pokrmu, je automaticky přidělen k odběru menu „1“.
2. Vyúčtování finančních prostředků bude sděleno a provedeno individuálně na žádost a dle dohody s rodičem nebo zákonným zástupcem žáka, jinak budou veškeré přeplatky převedeny automaticky do následujícího školního roku 2018/2019. Na konci školního roku 2017/2018 rodiče nebo zákonní zástupci žáků 4. ročníků obdrží přebývající peněžní prostředky zpět převodem/bezhotovostně na bankovní účty, které vyplnili na přihlášce ke stravování po odečtení veškerých poplatků spojených s převodem nebo jiným způsobem úhrady. Z důvodu řádného zpracování vyúčtování žádáme strávníky a rodiče, aby zrušili trvalé příkazy k úhradě stravování k datu 30. 6. 2018 a neposílali peníze na účet během července a srpna 2018. Pokud tak neučiní, bude jim následně účtován administrativní poplatek
150 Kč. Doklad o zaplacení odevzdejte do jídelny nejpozději do posledního pracovního dne v měsíci. Bez prokázané platby nemůže být strávník přihlášen k odběrům obědů.
3. Školní jídelna (dále ŠJ) poskytuje stravovací služby kmenovým žákům a zaměstnancům školy MICHAEL.
4. Vydaná jídla konzumují strávníci ve školní jídelně na nádobí a příborem ŠJ.
Nádobí a příbory je zakázáno vynášet ze ŠJ.

Odběr, odhlašování / NEMOC – PRAXE – NEPŘÍTOMNOST / a změna druhu jídel:
1. Odběr stravy je samoobslužný.
Na tác si uloží talíř s polévkou, talíř s hlavním jídlem, příbor, případně salát, kompot, ovoce,
zákusek, nápoj. Odchází ke konzumaci na místo v jídelně, dle výběru místa či pokynu dozoru
příslušné školy.
2. Výdej stravy je organizován v době školního vyučování dle rozvrhu, a to následovně:
obědy: pondělí až pátek: 11:30- 14:30 h.
3. Při náhlé nepřítomnosti strávníka je možný odběr oběda první den nepřítomnosti jeho
zákonným zástupcem. Vyplývá ze školského zákona 561/2004 Sb. a vyhlášky o školním
stravování 107/2005 Sb.
4. Odhlášení stravy je možno provést ve výdejně-jídelně u obsluhy nebo telefonicky na níže uvedených telefonních spojeních, a to nejpozději do 14:00 hodin předchozího dne. Peněžní prostředky za odhlášené stravné budou kreditovány do dalšího období.
Telefonní spojení pro odhlašování: 774 432 494, 774 400 756 – pouze formou SMS
E-mail pro případné dotazy, info o stravování: gs-skolnijidelna@email.cz
POZOR! Pro pokračování v odběru jídel na školní výdejně / jídelně po ukončení nemoci/praxe či jiného důvodu nepřítomnosti / je nutno min. 2 dny předem oznámit začátek odběru jídel na výše uvedená tel. spojení formou SMS.
5. Strávníci mají možnost vybrat si oběd ze dvou druhů jídel. Výměny druhů jídel dle jídelního lístku se provádí předchozí den u výdeje stravy oběda, popřípadě na terminále.
6. Stížnosti a reklamace strávníků budou řešeny osobně s kuchaři při výdeji, popř. s vedoucím provozu školní jídelny a pouze tehdy, bude-li vznesena bezodkladně a věcně ke druhu pokrmu, se kterým nebyl strávník spokojen. Pozdní nebo zprostředkované reklamace nebudou řešeny.

Zásady stolování:
1. Strávníci při jídle zbytečně nemluví, nehlučí, nepokřikují, neběhají, chovají se spořádaně,
dbají pokynů dozorujících, respektují možnosti usazení. Znečištění podlahy, místa, židle
slušně oznámí personálu ve výdejně jídel, stejně jako rozbití nádobí.
2. V době výdeje oběda je do jídelny povolen vstup pouze strávníkům, kt. mají zaplacený oběd.
3. Pro pohodu a bezpečnost při výdeji jídel a stravujících se osob je určen dozorující pedagogický pracovník dle rozpisu dozorů příslušných škol.
4. V prostorách školy a školských zařízení je kouření zakázáno.
5. Je zakázáno zdržovat se v jídelně déle než po dobu nezbytně nutnou ke konzumaci jídla.
6. Ve školní jídelně je zakázána konzumace vlastních pokrmů.