Zájemci o studium


DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

PŘÍPRAVNÉ KURZY PRO TALENTOVÉ ZKOUŠKY

ŠKOLNÉ


Přihláška

Přihlášky se podávají osobně nebo poštou na adresu školy:

Michael – SŠ a VOŠ reklamní a umělecké tvorby
Machkova 1646
149 00  Praha 4

Po obdržení přihlášky Vám studijní oddělení pošle doporučenou poštou pozvánku k přijímací zkoušce s podrobnými instrukcemi.
Přijímací zkouška není zpoplatněna.

Ke stažení:
PŘIHLÁŠKA pro umělecké obory

PŘIHLÁŠKA pro obor Management a produkce – denní studium
PŘIHLÁŠKA pro obor Management a produkce – dálkové studium


Přijímací řízení

KÓDY UMĚLECKÝCH OBORŮ

 • obor vzdělání (kód a název): 82-41-M/17 Multimediální tvorba, ŠVP: Filmová tvorba
 • obor vzdělání (kód a název): 82-41-M/02 Užitá fotografie a média, ŠVP: Fotografie a nová média
 • obor vzdělání (kód a název): 82-41-M/11 Design interiéru, ŠVP: Design interiéru
 • obor vzdělání (kód a název): 82-41-M/05 Grafický design, ŠVP: Grafický design a vizuální komunikace nebo Grafický design a postprodukce

termín podání přihlášky pro 1. kolo: do 30. 11. 2021
termín talentové zkoušky v 1. kole: 6. 1. nebo 11. 1. 2022 – do přihlášky uveďte POUZE jeden z termínů


KÓDY NEUMĚLECKÝCH OBORŮ

 • obor vzdělání (kód a název): 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP: Management a produkce – denní studium
 • obor vzdělání (kód a název): 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP: Management a produkce – dálkové studium

termín podání přihlášky pro 1. kolo: do 1. 3. 2022
termín přijímací zkoušky v 1. kole: 12. 4. nebo 13. 4. 2022 – pořadí škol v přihlášce určuje termín konání přijímací zkoušky na dané škole

termín podání přihlášky pro 2. kolo: do 18. 5. 2022
termín přijímací zkoušky v 2. kole: 31. 5. 2022

V souladu s § 60 odst. 2 a § 62 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ředitelka školy Michael – Střední škola a Vyšší odborná škola reklamní a umělecké tvorby, s.r.o., vyhlašuje

PRVNÍ KOLO

PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO PRVNÍHO ROČNÍKU STŘEDNÍ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023
V DENNÍ FORMĚ VZDĚLÁVÁNÍ

kritéria ke stažení v PDF

obor vzdělání (kód a název): 82-41-M/17 Multimediální tvorba, ŠVP: Filmová tvorba

termín podání přihlášky: do 30. 11. 2021
termín talentové zkoušky: 6. 1. nebo 11. 1. 2022 – do přihlášky uveďte POUZE jeden z termínů

předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 26 žáků

Jednotná kritéria pro přijetí uchazečů

I. TALENTOVÁ ZKOUŠKA

 1. Filmová povídka – uchazeč zpracovává doma
  • Maximálně 2 normostrany textu na libovolné téma. Příběh je vyprávěn tak, aby mohl být zfilmován, tzn. je vyprávěn pomocí filmových situací, pomocí jednání hrdinů (co vidí, vnímá divák). Je srozumitelný. Součástí tohoto úkolu je stručná charakteristika tématu příběhu (obecná myšlenka); žánr, ve kterém je příběh vyprávěn, a také stručná charakteristika postav. Bez gramatických a stylistických chyb.
   • Odevzdání: uchazeč zašle elektronicky do 20. 12. 2021 ve formátu DOC/DOCX/PDF s názvem prijmeni_povidka_nazev povidky.doc – na e-mail talentovky@skolamichael.cz. Jméno a příjmení uchazeče bude uvedeno také na každém listu v pravém horním rohu, stránky budou očíslované. K talentové zkoušce uchazeč přinese též vytištěné.
 1. Video „Autoportrét“ – uchazeč zpracovává doma
  • Uchazeč natočí video v rozsahu cca 1–1,5 minuty. Uchazeč uvede své jméno a příjmení v úvodu videa slovně nebo písemně (v titulcích). Video je kreativní a originální vizitkou uchazeče, který se autorsky podílí na jeho přípravě a celkové realizaci.
   • Odevzdání:  uchazeč zašle elektronicky do 20. 12. 2021 ve formátu MP4 (příp. MOV), příjmení uchazeče se objeví v názvu poslaného formátu: prijmeni_film_nazev filmu.mp4 – na e-mail talentovky@skolamichael.cz nebo donese osobně do uvedeného data na elektronickém nosiči na studijní oddělení.
 1. Fotografické práce – uchazeč zpracovává doma
  • 4 barevné fotografie na téma (vždy po jedné) – architektura, sport, krajina, hra světla
  • 4 černobílé fotografie na téma stáří (vyjádření emoce)
  • 4 barevné nebo černobílé fotografie na téma pohyb (vyjádření dynamiky)
   • Odevzdání: Fotografie uchazeč přinese vytištěné s sebou k talentové zkoušce. Fotografie budou komponované na šířku, formát 20 × 30 cm.
 1. Základní všeobecné znalosti z oblasti filmu a kulturních a společenských témat (ověřené formou testu) – ve škole, cca 20 minut

II. ÚSTNÍ POHOVOR– probíhá ve škole

 • Součástí přijímacího řízení je ústní pohovor nad výše uvedenými domácími pracemi, při kterém bude uchazeč obhajovat praktickou část (fotografie, filmovou povídku, video Autoportrét). Prokáže, že je výhradním autorem předkládaných prací.
 • Ověřují se předpoklady a zájem uchazeče o vybraný obor, základní znalosti související s oborem, všeobecný přehled.
 • K ústnímu pohovoru si uchazeč přinese strukturovaný životopis s fotografií.

III. VYSVĚDČENÍ ZE ZŠ

 • V přihlášce musí být potvrzeno hodnocení na vysvědčení za první pololetí 7. ročníku a za obě pololetí 8. ročníku základní školy. Pokud nebude potvrzeno školou, je nutno přiložit ověřené kopie těchto vysvědčení.
 • V případě studia v zahraniční škole/mimo území České republiky je potřeba přiložit překlad vysvědčení za první pololetí 7. ročníku a za obě pololetí 8. ročníku základní školy s převodem známek do škály hodnocení v České republice.
 • Hodnotí se průměrný prospěch ze všech pololetí.
 • Pokud byl žák hodnocen na základní škole sníženým stupněm z chování, bude mu odečteno 20 bodů od výsledného součtu bodů.

IV. HODNOCENÍ ZNALOSTI ČESKÉHO JAZYKA
jako nezbytného předpokladu pro vzdělávání v tomto oboru vzdělání

 • V případě uchazečů, kteří se vzdělávali alespoň 4 roky v předcházejících 8 letech před konáním talentové zkoušky na území České republiky – na základě výsledku hodnocení vyučovacího předmětu český jazyk na vysvědčení ve 2. pololetí 8. ročníku základní školy.
 • V případě uchazečů, kteří se vzdělávali alespoň 4 roky v předcházejících 8 letech před konáním talentové zkoušky mimo území České republiky – na základě rozhovoru (řízený rozhovor na volné téma, rozhovor o porozumění textu, rozhovor týkající se základní gramatiky) v den konání talentové zkoušky (dle § 20 odst. 4).

Vyhodnocení přijímacího řízení

Bodové hodnocení

I. talentová zkouška 80 bodů
fotografie, dané téma 15 bodů
fotografie, stáří 15 bodů
fotografie, pohyb 15 bodů
filmová povídka 15 bodů
video Autoportrét 10 bodů
všeobecné znalosti – test 10 bodů
II. ústní pohovor 40 bodů
všeobecný přehled (společenský, kulturní, historický, výtvarný), základní znalosti z oboru, předpoklady a zájem uchazeče 20 bodů
vizuální vnímání uchazeče 10 bodů
pohovor nad filmovou povídkou 10 bodů
III. vysvědčení ze ZŠ 10 bodů
průměr 1,00–1,14 10 bodů
průměr 1,15–1,50 5 bodů
průměr 1,51–1,80 3 body
průměr 1,81 a horší 1 bod
IV. znalost českého jazyka 5 bodů
v případě uchazečů se vzděláním na území České republiky
stupeň výborný 5 bodů
stupeň chvalitebný 4 body
stupeň dobrý 3 body
stupeň dostatečný 1 bod
stupeň nedostatečný 0 bodů
v případě uchazečů se vzděláním mimo území České republiky
rozhovor na volné téma 1 bod
rozhovor – porozumění textu 2 body
rozhovor – gramatika 2 body
celkem 135 bodů

Pro přijetí musí uchazeč získat minimálně 75 bodů
a současně nesmí získat 0 bodů ze žádného ze 4 dílčích kritérií.

O přijetí rozhoduje pořadí dané sestupně celkovým počtem bodů dosažených v přijímacím řízení. V případě rovnosti celkového počtu získaných bodů určuje pořadí průměr ze základní školy. Přehled výsledků bude zveřejněn ve škole a na webových stránkách školy.


SOUČÁSTÍ KRITÉRIÍ JSOU DALŠÍ INFORMACE A POŽADAVKY

Vyplněnou a podepsanou přihlášku odevzdá zákonný zástupce žáka nejpozději do 30. 11. 2021 ředitelce školy (doporučeně poštou nebo osobně do kanceláře školy nebo datovou schránkou zřízenou pro zákonného zástupce jako fyzickou osobu).

Vyplňte všechny požadované klasifikační údaje za první pololetí 7. ročníku a za obě pololetí 8. ročníku, kontaktní adresu, podpis zákonného zástupce i uchazeče, datum narození zákonného zástupce, termín zkoušky, potvrzení klasifikace ze ZŠ, telefony, čitelně e-mailovou adresu a případně ID datové schránky zřízené pouze pro zákonného zástupce jako fyzickou osobu, na které vám budou doručeny informace o přijímacích zkouškách.

Pokud uchazeč má z české základní školy vysvědčení pouze se slovním hodnocením, zajistí příslušná základní škola v souladu s § 51 odst. 3 školského zákona převod slovního hodnocení do klasifikace (stupeň prospěchu 1 až 5).

Pokud je uchazeč cizinec nebo český žák, který studuje v zahraniční škole (mimo území ČR nebo působící na území ČR nebo v evropské škole), je nutné dodat současně s přihláškou ke vzdělávání také všechna potřebná vysvědčení v úředním českém překladu. Hodnocení výsledků vzdělávání na vysvědčení ze zahraniční školy nebo z evropské školy, která není zapsána v českém školském rejstříku, posoudí individuálně ředitelka školy na základě jí vyhlášených kritérií přijímacího řízení. K zajištění srovnatelného posouzení všech uchazečů se použije převodník na klasifikaci, který je stanoven v § 3 odst. 1 vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění pozdějších předpisů.

Pokud uchazeč žádá o úpravu podmínek přijímacího řízení (jedná se o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami), doloží doporučení školského poradenského zařízení, které musí obsahovat přesné vyjádření o uzpůsobení podmínek pro konání přijímací zkoušky. Doporučení se odevzdává zároveň s přihláškou ke vzdělávání podle § 60b odst. 4 školského zákona.

U oboru vzdělání 82-41-M/17 Multimediální tvorba nevyžadujeme lékařské potvrzení.

Pozvánky na talentové zkoušky a ústní pohovor obdrží zákonný zástupce uchazeče poštou na adresu uvedenou v přihlášce (případně do datové schránky zřízené pro fyzickou osobu) nejpozději 14 dní před termínem konání přijímací zkoušky. Pokud vám nebude do této doby pozvánka doručena, kontaktujte studijní oddělení školy. V pozvánce bude uveden identifikační kód uchazeče.

Před talentovou zkouškou je každý uchazeč povinen prokázat svou totožnost buď průkazem s fotografií (např. pas, lítačka, ISIC karta), nebo potvrzením ze své základní školy obsahujícím jméno, příjmení, datum narození, fotografii uchazeče a razítko základní školy s podpisem odpovědného pracovníka školy.

Výsledky talentové zkoušky (bodový zisk a informace, zda uchazeč uspěl nebo neuspěl) budou uchazeči zaslány nejpozději do 20. 1. 2022.

Seznamy přijatých uchazečů budou zveřejněny nejdříve dne 5. 2. 2022.

 • Na webových stránkách školy (pod identifikačním kódem uchazeče)
 • Ve vestibulu školy (pod identifikačním kódem uchazeče)

Odvolání

Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitelky školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí. Podává ho zákonný zástupce uchazeče Magistrátu hl. města Prahy prostřednictvím ředitelky školy (poštou nebo osobně do kanceláře školy).

Zápisový lístek

Zápisový lístek obdrží uchazeč na příslušné základní škole. Uchazečům, kteří nejsou žáky základní školy, vydá zápisový lístek příslušný krajský úřad (v Praze MHMP).

Pokud je uchazeč přijat ke studiu, potvrdí svůj úmysl vzdělávat se v naší škole tím, že do 10 pracovních dnů od zveřejnění seznamu přijatých uchazečů odevzdá ředitelce školy správně vyplněný a podepsaný zápisový lístek (poštou nebo osobně do kanceláře školy).

Pokud uchazeč neodevzdá ředitelce školy vyplněný zápisový lístek do uvedené lhůty, vzdává se práva být přijat ke studiu a na jeho místo je přijat jiný uchazeč.

Uchazeč cizinec

Uchazeč cizinec, který není občanem Evropské unie nebo jeho rodinným příslušníkem, předloží doklad potvrzující oprávněnost pobytu cizince na území České republiky, a to nejpozději při zahájení vzdělávání (v souladu s § 20 odst. 3 školského zákona).

Praha 20. 9. 2021
Ing. Monika Hrubešová v. r.

V souladu s § 60 odst. 2 a § 62 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ředitelka školy Michael – Střední škola a Vyšší odborná škola reklamní a umělecké tvorby, s.r.o., vyhlašuje

PRVNÍ KOLO

PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO PRVNÍHO ROČNÍKU STŘEDNÍ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023
V DENNÍ FORMĚ VZDĚLÁVÁNÍ

kritéria ke stažení v PDF

obor vzdělání (kód a název): 82-41-M/02 Užitá fotografie a média, ŠVP: Fotografická tvorba

termín podání přihlášky: do 30. 11. 2021
termín talentové zkoušky: 6. 1. nebo 11. 1. 2022 – do přihlášky uveďte POUZE jeden z termínů

předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 26 žáků

Jednotná kritéria pro přijetí uchazečů:

I. TALENTOVÁ ZKOUŠKA

 1. Fotografie uchazeč zpracovává doma
 • na povinné téma – celkem 12 ks fotografií
  • Autoportrét
   • 1x (výtvarný, osobitý, zajímavý, nikoliv informativní)
  • Portrét
   • 1x výtvarný (fotografem záměrně aranžovaný)
   • 1x dokumentární (nenahraný, zachycený bez vědomí fotografovaného)
  • Architektura klasická – (historická)
   • 1x polocelek
   • 1x detail
  • Krajina
   • 1x celkový záběr
   • 1x krajina s dominantou (např. strom, balvan, postava), nejedná se o pohled na město – městskou krajinu, ale na přírodní scenérii
  • Město
   • 2x život ve městě (charakteristické znaky a atmosféra)
  • Zátiší
   • 1x klasické, aranžované (kompozice minimálně 3 objektů)
   • 1x nalezené
   • 1x moderní (atypické, zvláštní, nerealistické)
 • na volné témacelkem 10–15 ks fotografií
  • volný (výstavní) soubor

Požadované fotografie uchazeč přinese s sebou v den zkoušky.

Všechny fotografie (na povinné téma i na volné téma) budou ve formátu A4 (20 × 30 cm), nejlépe vlastnoruční zvětšeniny nebo tisky, bez paspart, nepodlepené.

Všechny fotografie budou opatřeny jménem uchazeče a uloženy v odpovídajících deskách se jménem uchazeče tak, aby se zabránilo jejich poškození.

 1. Kresba – probíhá ve škole
  • zátiší s geometrickými objekty (např. jehlan, kvádr, válec).
  • pomůcky s sebou: alespoň 2 měkké tužky, uhel (raději přírodní), plastická a obyčejná guma a pastelky, kreslicí podložka A3.

II. ÚSTNÍ POHOVOR – probíhá ve škole

 • K ústnímu pohovoru si uchazeč přinese strukturovaný životopis.
 • Při ústním pohovoru se ověřují předpoklady a zájem uchazeče o vybraný obor, základní znalosti související s oborem a všeobecný přehled.
 • Uchazeč obhajuje praktickou část (fotografie na povinné i volné téma) a musí umět prokázat, že je výhradním autorem předkládaných prací.

III. VYSVĚDČENÍ ZE ZŠ

 • V přihlášce musí být potvrzeno hodnocení na vysvědčení za první pololetí 7. ročníku a za obě pololetí 8. ročníku základní školy. Pokud nebude potvrzeno školou, je nutno přiložit ověřené kopie těchto vysvědčení.
 • V případě studia v zahraniční škole/mimo území České republiky je potřeba přiložit překlad vysvědčení za první pololetí 7. ročníku a za obě pololetí 8. ročníku základní školy s převodem známek do škály hodnocení v České republice.
 • Hodnotí se průměrný prospěch ze všech pololetí.
 • Pokud byl žák hodnocen na základní škole sníženým stupněm z chování, bude mu odečteno 20 bodů od výsledného součtu bodů.

IV. HODNOCENÍ ZNALOSTI ČESKÉHO JAZYKA
jako nezbytného předpokladu pro vzdělávání v tomto oboru vzdělání

 • V případě uchazečů, kteří se vzdělávali alespoň 4 roky v předcházejících 8 letech před konáním talentové zkoušky na území České republiky – na základě výsledku hodnocení vyučovacího předmětu český jazyk na vysvědčení ve 2. pololetí 8. ročníku základní školy.
 • V případě uchazečů, kteří se vzdělávali alespoň 4 roky v předcházejících 8 letech před konáním talentové zkoušky mimo území České republiky – na základě rozhovoru (řízený rozhovor na volné téma, rozhovor o porozumění textu, rozhovor týkající se základní gramatiky) v den konání talentové zkoušky (dle § 20 odst. 4).

Vyhodnocení přijímacího řízení

Bodové hodnocení

I. talentová zkouška 90 bodů
fotografie na povinné téma 40 bodů
fotografie na volné téma 40 bodů
kresba 10 bodů
II. ústní pohovor 30 bodů
všeobecný přehled (společenský, kulturní, historický, výtvarný) 15 bodů
základní znalosti z oboru, předpoklady a zájem uchazeče 10 bodů
obhajoba praktické části 5 bodů
III. vysvědčení ze ZŠ 10 bodů
průměr 1,00–1,14 10 bodů
průměr 1,15–1,50 5 bodů
průměr 1,51–1,80 3 body
průměr 1,81 a horší 1 bod
IV. znalost českého jazyka 5 bodů
v případě uchazečů se vzděláním na území České republiky
stupeň výborný 5 bodů
stupeň chvalitebný 4 body
stupeň dobrý 3 body
stupeň dostatečný 1 bod
stupeň nedostatečný 0 bodů
v případě uchazečů se vzděláním mimo území České republiky
rozhovor na volné téma 1 bod
rozhovor – porozumění textu 2 body
rozhovor – gramatika 2 body
celkem 135 bodů

Pro přijetí musí uchazeč získat minimálně 75 bodů
a současně nesmí získat 0 bodů ze žádného ze 4 dílčích kritérií.

O přijetí rozhoduje pořadí dané sestupně celkovým počtem bodů dosažených v přijímacím řízení. V případě rovnosti celkového počtu získaných bodů určuje pořadí průměr ze základní školy. Přehled výsledků bude zveřejněn ve škole a na webových stránkách školy.


SOUČÁSTÍ KRITÉRIÍ JSOU DALŠÍ INFORMACE A POŽADAVKY

Vyplněnou a podepsanou přihlášku odevzdá zákonný zástupce žáka nejpozději do 30. 11. 2021 ředitelce školy (doporučeně poštou nebo osobně do kanceláře školy nebo datovou schránkou zřízenou pro zákonného zástupce jako fyzickou osobu).

Vyplňte všechny požadované klasifikační údaje za první pololetí 7. ročníku a za obě pololetí 8. ročníku, kontaktní adresu, podpis zákonného zástupce i uchazeče, datum narození zákonného zástupce, termín zkoušky, potvrzení klasifikace ze ZŠ, telefony, čitelně e-mailovou adresu a případně ID datové schránky zřízené pouze pro zákonného zástupce jako fyzickou osobu, na které vám budou doručeny informace o přijímacích zkouškách.

Pokud uchazeč má z české základní školy vysvědčení pouze se slovním hodnocením, zajistí příslušná základní škola v souladu s § 51 odst. 3 školského zákona převod slovního hodnocení do klasifikace (stupeň prospěchu 1 až 5).

Pokud je uchazeč cizinec nebo český žák, který studuje v zahraniční škole (mimo území ČR nebo působící na území ČR nebo v evropské škole), je nutné dodat současně s přihláškou ke vzdělávání také všechna potřebná vysvědčení v úředním českém překladu. Hodnocení výsledků vzdělávání na vysvědčení ze zahraniční školy nebo z evropské školy, která není zapsána v českém školském rejstříku, posoudí individuálně ředitelka školy na základě jí vyhlášených kritérií přijímacího řízení. K zajištění srovnatelného posouzení všech uchazečů se použije převodník na klasifikaci, který je stanoven v § 3 odst. 1 vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění pozdějších předpisů.

Pokud uchazeč žádá o úpravu podmínek přijímacího řízení (jedná se o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami), doloží doporučení školského poradenského zařízení, které musí obsahovat přesné vyjádření o uzpůsobení podmínek pro konání přijímací zkoušky. Doporučení se odevzdává zároveň s přihláškou ke vzdělávání podle § 60b odst. 4 školského zákona.

U oboru vzdělání 82-41-M/02 Užitá fotografie a média vyžadujeme lékařské potvrzení (přecitlivělost na alergizující látky používané při praktickém vyučování).

Pozvánky na talentové zkoušky a ústní pohovor obdrží zákonný zástupce uchazeče poštou na adresu uvedenou v přihlášce (případně do datové schránky zřízené pro fyzickou osobu) nejpozději 14 dní před termínem konání přijímací zkoušky. Pokud vám nebude do této doby pozvánka doručena, kontaktujte studijní oddělení školy. V pozvánce bude uveden identifikační kód uchazeče.

Před talentovou zkouškou je každý uchazeč povinen prokázat svou totožnost buď průkazem s fotografií (např. pas, lítačka, ISIC karta), nebo potvrzením ze své základní školy obsahujícím jméno, příjmení, datum narození, fotografii uchazeče a razítko základní školy s podpisem odpovědného pracovníka školy.

Výsledky talentové zkoušky (bodový zisk a informace, zda uchazeč uspěl nebo neuspěl) budou uchazeči zaslány nejpozději do 20. 1. 2022.

Seznamy přijatých uchazečů budou zveřejněny nejdříve dne 5. 2. 2022.

 • Na webových stránkách školy (pod identifikačním kódem uchazeče)
 • Ve vestibulu školy (pod identifikačním kódem uchazeče)

Odvolání

Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitelky školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí. Podává ho zákonný zástupce uchazeče Magistrátu hl. města Prahy prostřednictvím ředitelky školy (poštou nebo osobně do kanceláře školy).

Zápisový lístek

Zápisový lístek obdrží uchazeč na příslušné základní škole. Uchazečům, kteří nejsou žáky základní školy, vydá zápisový lístek příslušný krajský úřad (v Praze MHMP).

Pokud je uchazeč přijat ke studiu, potvrdí svůj úmysl vzdělávat se v naší škole tím, že do 10 pracovních dnů od zveřejnění seznamu přijatých uchazečů odevzdá ředitelce školy správně vyplněný a podepsaný zápisový lístek (poštou nebo osobně do kanceláře školy).

Pokud uchazeč neodevzdá ředitelce školy vyplněný zápisový lístek do uvedené lhůty, vzdává se práva být přijat ke studiu a na jeho místo je přijat jiný uchazeč.

Uchazeč cizinec

Uchazeč cizinec, který není občanem Evropské unie nebo jeho rodinným příslušníkem, předloží doklad potvrzující oprávněnost pobytu cizince na území České republiky, a to nejpozději při zahájení vzdělávání (v souladu s § 20 odst. 3 školského zákona).

Praha 20. 9. 2021
Ing. Monika Hrubešová v. r.

V souladu s § 60 odst. 2 a § 62 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ředitelka školy Michael – Střední škola a Vyšší odborná škola reklamní a umělecké tvorby, s.r.o., vyhlašuje

PRVNÍ KOLO

PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO PRVNÍHO ROČNÍKU STŘEDNÍ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023
V DENNÍ FORMĚ VZDĚLÁVÁNÍ

kritéria ke stažení v PDF

obor vzdělání (kód a název): 82-41-M/05 Grafický design

 • ŠVP: Grafický design a vizuální komunikace
 • ŠVP: Grafický design a postprodukce

termín podání přihlášky: do 30. 11. 2021
termín talentové zkoušky: 6. 1. nebo 11. 1. 2022 – do přihlášky uveďte POUZE jeden z termínů

předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 30 žáků

Jednotná kritéria pro přijetí uchazečů:

I. TALENTOVÁ ZKOUŠKA

 1. Domácí práce
  • uchazeč o studium předloží 15 – 20 domácích prací v pevných deskách (soubor bude obsahovat např.: kresby podle přírody, zátiší, figurální motivy, malby, ilustrace, komiks, fotografie, eventuálně ukázky grafických návrhů). Desky i jednotlivé práce budou opatřeny jménem uchazeče.
 1. Studie tužkou– zátiší – probíhá ve škole – 90 minut
  • studijní kresba zátiší (perspektivní zobrazení v prostoru, proporce, struktura materiálu), formát A3
  • pomůcky s sebou: měkká tužka, plastická guma, ořezávátko
 1. Volná kompozice na zadané téma – probíhá ve škole– 90 minut
  • technika: barevná tempera, formát A3
  • pomůcky s sebou: sada temper, štětce, paleta, nádobka na vodu, hadřík
 1. Grafická zkratka – probíhá ve škole 30 min.
  • grafická zkratka na dané téma, formát A4
  • pomůcky s sebou: černá tuš, násadka a perko nebo černý fix (různé šíře)

II. ÚSTNÍ POHOVOR – probíhá ve škole
k ústnímu pohovoru si uchazeč přinese:

 1. strukturovaný životopis
 2. vytištěnou esej v rozsahu jedné strany A4 na jedno ze zvolených témat:
  • můj oblíbený umělec / grafický designér
  • reklamní kampaň, která mě v poslední době zaujala

Při ústním pohovoru se ověřují předpoklady a zájem uchazeče o vybraný obor, všeobecný přehled a základní znalosti z oboru grafický design. Rovněž probíhá rozbor eseje.

III. VYSVĚDČENÍ ZE ZŠ

 • V přihlášce musí být potvrzeno hodnocení na vysvědčení za první pololetí 7. ročníku a za obě pololetí 8. ročníku základní školy. Pokud nebude potvrzeno školou, je nutno přiložit ověřené kopie těchto vysvědčení.
 • V případě studia v zahraniční škole/mimo území České republiky je potřeba přiložit překlad vysvědčení za první pololetí 7. ročníku a za obě pololetí 8. ročníku základní školy s převodem známek do škály hodnocení v České republice.
 • Hodnotí se průměrný prospěch ze všech pololetí.
 • Pokud byl žák hodnocen na základní škole sníženým stupněm z chování, bude mu odečteno 20 bodů od výsledného součtu bodů.

IV. HODNOCENÍ ZNALOSTI ČESKÉHO JAZYKA
jako nezbytného předpokladu pro vzdělávání v tomto oboru vzdělání

 • V případě uchazečů, kteří se vzdělávali alespoň 4 roky v předcházejících 8 letech před konáním talentové zkoušky na území České republiky – na základě výsledku hodnocení vyučovacího předmětu český jazyk na vysvědčení ve 2. pololetí 8. ročníku základní školy.
 • V případě uchazečů, kteří se vzdělávali alespoň 4 roky v předcházejících 8 letech před konáním talentové zkoušky mimo území České republiky – na základě rozhovoru (řízený rozhovor na volné téma, rozhovor o porozumění textu, rozhovor týkající se základní gramatiky) v den konání talentové zkoušky (dle § 20 odst. 4).

Vyhodnocení přijímacího řízení

Bodové hodnocení

I. talentová zkouška 100 bodů
domácí práce 50 bodů
studie tužkou 20 bodů
volná kompozice 15 bodů
grafická zkratka 15 bodů
II. ústní pohovor 20 bodů
všeobecný přehled (společenský, kulturní, historický, výtvarný), předpoklady a zájem uchazeče, základní znalosti z oboru grafický design 15 bodů
rozbor eseje 5 bodů
III. vysvědčení ze ZŠ 10 bodů
průměr 1,00–1,14 10 bodů
průměr 1,15–1,50 5 bodů
průměr 1,51–1,80 3 body
průměr 1,81 a horší 1 bod
IV. znalost českého jazyka 5 bodů
v případě uchazečů se vzděláním na území České republiky
stupeň výborný 5 bodů
stupeň chvalitebný 4 body
stupeň dobrý 3 body
stupeň dostatečný 1 bod
stupeň nedostatečný 0 bodů
v případě uchazečů se vzděláním mimo území České republiky
rozhovor na volné téma 1 bod
rozhovor – porozumění textu 2 body
rozhovor – gramatika 2 body
celkem 135 bodů

Pro přijetí musí uchazeč získat minimálně 75 bodů
a současně nesmí získat 0 bodů ze žádného ze 4 dílčích kritérií.

O přijetí rozhoduje pořadí dané sestupně celkovým počtem bodů dosažených v přijímacím řízení. V případě rovnosti celkového počtu získaných bodů určuje pořadí průměr ze základní školy. Přehled výsledků bude zveřejněn ve škole a na webových stránkách školy.


SOUČÁSTÍ KRITÉRIÍ JSOU DALŠÍ INFORMACE A POŽADAVKY

Vyplněnou a podepsanou přihlášku odevzdá zákonný zástupce žáka nejpozději do 30. 11. 2021 ředitelce školy (doporučeně poštou nebo osobně do kanceláře školy nebo datovou schránkou zřízenou pro zákonného zástupce jako fyzickou osobu).

Vyplňte všechny požadované klasifikační údaje za první pololetí 7. ročníku a za obě pololetí 8. ročníku, kontaktní adresu, podpis zákonného zástupce i uchazeče, datum narození zákonného zástupce, termín zkoušky, potvrzení klasifikace ze ZŠ, telefony, čitelně e-mailovou adresu a případně ID datové schránky zřízené pouze pro zákonného zástupce jako fyzickou osobu, na které vám budou doručeny informace o přijímacích zkouškách. V přihlášce uveďte zaměření oboru Grafický design (vizuální komunikace nebo postprodukce).

Pokud uchazeč má z české základní školy vysvědčení pouze se slovním hodnocením, zajistí příslušná základní škola v souladu s § 51 odst. 3 školského zákona převod slovního hodnocení do klasifikace (stupeň prospěchu 1 až 5).

Pokud je uchazeč cizinec nebo český žák, který studuje v zahraniční škole (mimo území ČR nebo působící na území ČR nebo v evropské škole), je nutné dodat současně s přihláškou ke vzdělávání také všechna potřebná vysvědčení v úředním českém překladu. Hodnocení výsledků vzdělávání na vysvědčení ze zahraniční školy nebo z evropské školy, která není zapsána v českém školském rejstříku, posoudí individuálně ředitelka školy na základě jí vyhlášených kritérií přijímacího řízení. K zajištění srovnatelného posouzení všech uchazečů se použije převodník na klasifikaci, který je stanoven v § 3 odst. 1 vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění pozdějších předpisů.

Pokud uchazeč žádá o úpravu podmínek přijímacího řízení (jedná se o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami), doloží doporučení školského poradenského zařízení, které musí obsahovat přesné vyjádření o uzpůsobení podmínek pro konání přijímací zkoušky. Doporučení se odevzdává zároveň s přihláškou ke vzdělávání podle § 60b odst. 4 školského zákona.

U oboru vzdělání 82-41-M/05 Grafický design vyžadujeme lékařské potvrzení (přecitlivělost na alergizující látky používané při praktickém vyučování).

Pozvánky na talentové zkoušky a ústní pohovor obdrží zákonný zástupce uchazeče poštou na adresu uvedenou v přihlášce (případně do datové schránky zřízené pro fyzickou osobu) nejpozději 14 dní před termínem konání přijímací zkoušky. Pokud vám nebude do této doby pozvánka doručena, kontaktujte studijní oddělení školy. V pozvánce bude uveden identifikační kód uchazeče.

Před talentovou zkouškou je každý uchazeč povinen prokázat svou totožnost buď průkazem s fotografií (např. pas, lítačka, ISIC karta), nebo potvrzením ze své základní školy obsahujícím jméno, příjmení, datum narození, fotografii uchazeče a razítko základní školy s podpisem odpovědného pracovníka školy.

Výsledky talentové zkoušky (bodový zisk a informace, zda uchazeč uspěl nebo neuspěl) budou uchazeči zaslány nejpozději do 20. 1. 2022.

Seznamy přijatých uchazečů budou zveřejněny nejdříve dne 5. 2. 2022.

 • Na webových stránkách školy (pod identifikačním kódem uchazeče)
 • Ve vestibulu školy (pod identifikačním kódem uchazeče)

Odvolání

Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitelky školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí. Podává ho zákonný zástupce uchazeče Magistrátu hl. města Prahy prostřednictvím ředitelky školy (poštou nebo osobně do kanceláře školy).

Zápisový lístek

Zápisový lístek obdrží uchazeč na příslušné základní škole. Uchazečům, kteří nejsou žáky základní školy, vydá zápisový lístek příslušný krajský úřad (v Praze MHMP).

Pokud je uchazeč přijat ke studiu, potvrdí svůj úmysl vzdělávat se v naší škole tím, že do 10 pracovních dnů od zveřejnění seznamu přijatých uchazečů odevzdá ředitelce školy správně vyplněný a podepsaný zápisový lístek (poštou nebo osobně do kanceláře školy).

Pokud uchazeč neodevzdá ředitelce školy vyplněný zápisový lístek do uvedené lhůty, vzdává se práva být přijat ke studiu a na jeho místo je přijat jiný uchazeč.

Uchazeč cizinec

Uchazeč cizinec, který není občanem Evropské unie nebo jeho rodinným příslušníkem, předloží doklad potvrzující oprávněnost pobytu cizince na území České republiky, a to nejpozději při zahájení vzdělávání (v souladu s § 20 odst. 3 školského zákona).

Praha 20. 9. 2021
Ing. Monika Hrubešová v. r.

V souladu s § 60 odst. 2 a § 62 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ředitelka školy Michael – Střední škola a Vyšší odborná škola reklamní a umělecké tvorby, s.r.o., vyhlašuje

PRVNÍ KOLO

PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO PRVNÍHO ROČNÍKU STŘEDNÍ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023
V DENNÍ FORMĚ VZDĚLÁVÁNÍ

kritéria ke stažení v PDF

obor vzdělání (kód a název): 82-41-M/11 Design interiéru, ŠVP: Design interiéru

termín podání přihlášky: do 30. 11. 2021
termín talentové zkoušky: 6. 1. nebo 11. 1. 2022 – do přihlášky uveďte POUZE jeden z termínů

předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 25 žáků

Jednotná kritéria pro přijetí uchazečů:

I. TALENTOVÁ ZKOUŠKA

 1. Domácí práce
  • uchazeči o studium předloží 10–15 domácích prací v pevných deskách (soubor bude obsahovat např.: kresby a malby interiérů, architektury a zátiší, figurální a přírodní motivy). Desky i jednotlivé práce budou opatřeny jménem a příjmením uchazeče.
 1. Studie tužkou– zátiší – probíhá ve škole – 90 min.
  • studijní kresba zátiší (perspektivní zobrazení v prostoru, proporce, struktura materiálu), formát A3
  • pomůcky s sebou: měkká tužka, plastická guma, ořezávátko
 1. Volná kompozice na zadané téma– probíhá ve škole – 90 min.
  • technika: barevná tempera, formát A3
  • pomůcky s sebou: sada temper, štětce, paleta, nádobka na vodu, hadřík
 1. Prostorové cvičení s materiálem – probíhá ve škole – 90 min.
  • cvičení na dané téma, formát A4
  • pomůcky s sebou: lepidlo, izolepa, nůžky, řezák, pravítko, sešívačka

II. ÚSTNÍ POHOVOR – probíhá ve škole
k ústnímu pohovoru si uchazeč přinese:

 1. strukturovaný životopis
 2. vytištěnou esej v rozsahu jedné strany A4 na jedno ze zvolených témat:
  • můj oblíbený umělec/designér
  • interiérový styl, který mě zaujal

Ověřují se předpoklady a zájem uchazeče o vybraný obor, všeobecný přehled a základní znalosti z oboru design interiéru. Rovněž probíhá rozbor eseje.

III. VYSVĚDČENÍ ZE ZŠ

 • V přihlášce musí být potvrzeno hodnocení na vysvědčení za první pololetí 7. ročníku a za obě pololetí 8. ročníku základní školy. Pokud nebude potvrzeno školou, je nutno přiložit ověřené kopie těchto vysvědčení.
 • V případě studia v zahraniční škole/mimo území České republiky je potřeba přiložit překlad vysvědčení za první pololetí 7. ročníku a za obě pololetí 8. ročníku základní školy s převodem známek do škály hodnocení v České republice.
 • Hodnotí se průměrný prospěch ze všech pololetí.
 • Pokud byl žák hodnocen na základní škole sníženým stupněm z chování, bude mu odečteno 20 bodů od výsledného součtu bodů.

HODNOCENÍ ZNALOSTI ČESKÉHO JAZYKA
jako nezbytného předpokladu pro vzdělávání v tomto oboru vzdělání

 • V případě uchazečů, kteří se vzdělávali alespoň 4 roky v předcházejících 8 letech před konáním talentové zkoušky na území České republiky – na základě výsledku hodnocení vyučovacího předmětu český jazyk na vysvědčení ve 2. pololetí 8. ročníku základní školy.
 • V případě uchazečů, kteří se vzdělávali alespoň 4 roky v předcházejících 8 letech před konáním talentové zkoušky mimo území České republiky – na základě rozhovoru (řízený rozhovor na volné téma, rozhovor o porozumění textu, rozhovor týkající se základní gramatiky) v den konání talentové zkoušky (dle § 20 odst. 4).

Vyhodnocení přijímacího řízení

Bodové hodnocení

I. talentová zkouška 100 bodů
domácí práce 25 bodů
studie tužkou 25 bodů
volná kompozice 15 bodů
volná kompozice 25 bodů
prostorové cvičení 25 bodů
II. ústní pohovor 20 bodů
všeobecný přehled (společenský, kulturní, historický, výtvarný), předpoklady a zájem uchazeče, základní znalosti z oboru design interiéru 10 bodů
rozbor eseje 10 bodů
III. vysvědčení ze ZŠ 10 bodů
průměr 1,00–1,14 10 bodů
průměr 1,15–1,50 5 bodů
průměr 1,51–1,80 3 body
průměr 1,81 a horší 1 bod
IV. znalost českého jazyka 5 bodů
v případě uchazečů se vzděláním na území České republiky
stupeň výborný 5 bodů
stupeň chvalitebný 4 body
stupeň dobrý 3 body
stupeň dostatečný 1 bod
stupeň nedostatečný 0 bodů
v případě uchazečů se vzděláním mimo území České republiky
rozhovor na volné téma 1 bod
rozhovor – porozumění textu 2 body
rozhovor – gramatika 2 body
celkem 135 bodů

Pro přijetí musí uchazeč získat minimálně 75 bodů
a současně nesmí získat 0 bodů ze žádného ze 4 dílčích kritérií.

O přijetí rozhoduje pořadí dané sestupně celkovým počtem bodů dosažených v přijímacím řízení. V případě rovnosti celkového počtu získaných bodů určuje pořadí průměr ze základní školy. Přehled výsledků bude zveřejněn ve škole a na webových stránkách školy.


SOUČÁSTÍ KRITÉRIÍ JSOU DALŠÍ INFORMACE A POŽADAVKY

Vyplněnou a podepsanou přihlášku odevzdá zákonný zástupce žáka nejpozději do 30. 11. 2021 ředitelce školy (doporučeně poštou nebo osobně do kanceláře školy nebo datovou schránkou zřízenou pro zákonného zástupce jako fyzickou osobu).

Vyplňte všechny požadované klasifikační údaje za první pololetí 7. ročníku a za obě pololetí 8. ročníku, kontaktní adresu, podpis zákonného zástupce i uchazeče, datum narození zákonného zástupce, termín zkoušky, potvrzení klasifikace ze ZŠ, telefony, čitelně e-mailovou adresu a případně ID datové schránky zřízené pouze pro zákonného zástupce jako fyzickou osobu, na které vám budou doručeny informace o přijímacích zkouškách.

Pokud uchazeč má z české základní školy vysvědčení pouze se slovním hodnocením, zajistí příslušná základní škola v souladu s § 51 odst. 3 školského zákona převod slovního hodnocení do klasifikace (stupeň prospěchu 1 až 5).

Pokud je uchazeč cizinec nebo český žák, který studuje v zahraniční škole (mimo území ČR nebo působící na území ČR nebo v evropské škole), je nutné dodat současně s přihláškou ke vzdělávání také všechna potřebná vysvědčení v úředním českém překladu. Hodnocení výsledků vzdělávání na vysvědčení ze zahraniční školy nebo z evropské školy, která není zapsána v českém školském rejstříku, posoudí individuálně ředitelka školy na základě jí vyhlášených kritérií přijímacího řízení. K zajištění srovnatelného posouzení všech uchazečů se použije převodník na klasifikaci, který je stanoven v § 3 odst. 1 vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění pozdějších předpisů.

Pokud uchazeč žádá o úpravu podmínek přijímacího řízení (jedná se o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami), doloží doporučení školského poradenského zařízení, které musí obsahovat přesné vyjádření o uzpůsobení podmínek pro konání přijímací zkoušky. Doporučení se odevzdává zároveň s přihláškou ke vzdělávání podle § 60b odst. 4 školského zákona.

U oboru vzdělání 82-41-M/11 Design interiéru nevyžadujeme lékařské potvrzení.

Pozvánky na talentové zkoušky a ústní pohovor obdrží zákonný zástupce uchazeče poštou na adresu uvedenou v přihlášce (případně do datové schránky zřízené pro fyzickou osobu) nejpozději 14 dní před termínem konání přijímací zkoušky. Pokud vám nebude do této doby pozvánka doručena, kontaktujte studijní oddělení školy. V pozvánce bude uveden identifikační kód uchazeče.

Před talentovou zkouškou je každý uchazeč povinen prokázat svou totožnost buď průkazem s fotografií (např. pas, lítačka, ISIC karta), nebo potvrzením ze své základní školy obsahujícím jméno, příjmení, datum narození, fotografii uchazeče a razítko základní školy s podpisem odpovědného pracovníka školy.

Výsledky talentové zkoušky (bodový zisk a informace, zda uchazeč uspěl nebo neuspěl) budou uchazeči zaslány nejpozději do 20. 1. 2022.

Seznamy přijatých uchazečů budou zveřejněny nejdříve dne 5. 2. 2022.

 • Na webových stránkách školy (pod identifikačním kódem uchazeče)
 • Ve vestibulu školy (pod identifikačním kódem uchazeče)

Odvolání

Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitelky školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí. Podává ho zákonný zástupce uchazeče Magistrátu hl. města Prahy prostřednictvím ředitelky školy (poštou nebo osobně do kanceláře školy).

Zápisový lístek

Zápisový lístek obdrží uchazeč na příslušné základní škole. Uchazečům, kteří nejsou žáky základní školy, vydá zápisový lístek příslušný krajský úřad (v Praze MHMP).

Pokud je uchazeč přijat ke studiu, potvrdí svůj úmysl vzdělávat se v naší škole tím, že do 10 pracovních dnů od zveřejnění seznamu přijatých uchazečů odevzdá ředitelce školy správně vyplněný a podepsaný zápisový lístek (poštou nebo osobně do kanceláře školy).

Pokud uchazeč neodevzdá ředitelce školy vyplněný zápisový lístek do uvedené lhůty, vzdává se práva být přijat ke studiu a na jeho místo je přijat jiný uchazeč.

Uchazeč cizinec

Uchazeč cizinec, který není občanem Evropské unie nebo jeho rodinným příslušníkem, předloží doklad potvrzující oprávněnost pobytu cizince na území České republiky, a to nejpozději při zahájení vzdělávání (v souladu s § 20 odst. 3 školského zákona).

Praha 20. 9. 2021
Ing. Monika Hrubešová v. r.

V souladu s § 60 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ředitelka školy Michael – Střední škola a Vyšší odborná škola reklamní a umělecké tvorby, s.r.o., vyhlašuje

DRUHÉ KOLO

PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO PRVNÍHO ROČNÍKU STŘEDNÍ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023
V DENNÍ FORMĚ VZDĚLÁVÁNÍ

kritéria ke stažení v PDF

obor vzdělání (kód a název): 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP: Management a produkce

termín podání přihlášky: do 18. 5. 2022
termín přijímací zkoušky: 31. 5. 2022

předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 4 žáci

Více informací ke studiu poskytne zástupkyně ředitelky pro dálkové studium Mgr. Dušanka Veitová, e-mail: veitovad@skolamichael.cz, tel: 725 767 920.

Zde budou 31. 5. 2022 zveřejněny výsledky přijímacích zkoušek pro obor Management a produkce v 2. kole

 

 

Podmínky nástupu ke studiu

Mít zcela a úspěšně ukončené základní vzdělávání (mít uzavřenou 9. třídu ZŠ).
Studium je denní a čtyřleté, zakončené maturitní zkouškou.
Školní rok je rozdělen na 2 pololetí, za každé pololetí je žák hodnocen zvlášť.
Žák se stává žákem SŠ zpravidla 1. 9., nebo datem uvedeným v rozhodnutí o přestupu.

Ubytování

SŠ Michael nemá vlastní ubytovací zařízení, můžeme však doporučit ubytování na internátech, kde se pravidelně ubytovávají naši žáci (ceny jsou orientační, vždy se informujte o aktuálních přímo v DM).

Dotazy?

Další informace mohou zájemci získat na Dnech otevřených dveří nebo e-mailem nebo telefonicky.

Lucie Scholzová
studijní referentka

+420 602 314 047
scholzoval@skolamichael.cz

Mgr. Dušanka Veitová
zástupkyně ředitelky pro dálkové studium

+420 725 767 920
veitovad@skolamichael.cz
  Vaše informace budou zpracovány provozovatelem webu dle nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) a použity pouze pro účely zpětného kontaktování na základě vyplněného formuláře. Nebudou poskytnuty třetím stranám ani použity pro marketingové účely.

  Newsletter

  Nechte si posílat novinky ze školy přímo do vaší e-mailové schránky