Zájemci o studium

Zveme vás na dny otevřených dveří!

Přihláška

Přihlášky se podávají buď osobně, nebo poštou na adresu školy:

Michael – SŠ a VOŠ reklamní a umělecké tvorby
Machkova 1646
149 00  Praha 4

Přijímací zkouška není zpoplatněna.

Po obdržení přihlášky Vám studijní oddělení pošle doporučenou poštou pozvánku k přijímací zkoušce s podrobnými instrukcemi.

V případě většího zájmu uchazečů může ředitelka školy vyhlásit další termíny přijímací zkoušky. V mimořádných případech lze termín přijímací zkoušky sjednat individuálně.

Filmová tvorba, Fotografická tvorba, Grafický design, Design interiéru

ke stažení: PŘIHLÁŠKA
více informací k vyplnění přihlášky zde: povinné náležitosti přihlášky

  • termín podání přihlášky: 30. 11. 2018
  • do přihlášky uveďte POUZE jeden z termínů: 3. 1. 2019, nebo 8. 1. 2019
  • literární práce (jsou-li kritérii stanoveny) zaslat do 20. 12. 2018 na e-mail: scholzoval@skolamichael.cz

Kritéria ke stažení

Přijímací a talentová zkouška pro umělecké obory

Zkouška je jednokolová a koná se v jednom dni.

Uchazeč musí složit

  • talentovou zkoušku s předložením domácích prací
  • ústní pohovor nad domácími pracemi a pohovor o všeobecném kulturněspolečenském rozhledu

Management a produkce

ke stažení: PŘIHLÁŠKA 
více informací k vyplnění přihlášky zde: povinné náležitosti přihlášky

  • termín podání přihlášky: 1. 3. 2019
  • pořadí škol na přihlášce určuje termín přijímací zkoušky v 1. kole: 12. 4. 2019, 15. 4. 2019

Kritéria ke stažení

Přijímací zkouška pro obor Management a produkce

Zkouška je jednokolová a koná se v jednom dni.

Uchazeč musí složit pouze v 1. kole přijímacích zkoušek jednotnou zkoušku z českého jazyka a literatury a matematiky a školní část formou ústního pohovoru nad domácími pracemi a ústní pohovor o všeobecném kulturněspolečenském rozhledu.

V dalších kolech pouze školní část formou ústního pohovoru nad domácími pracemi a pohovor o všeobecném kulturněspolečenském rozhledu.

Management a produkce

ke stažení: PŘIHLÁŠKA
více informací k vyplnění přihlášky zde: povinné náležitosti přihlášky

  • termín podání přihlášky: 1. 3. 2019
  • pořadí škol na přihlášce určuje termín přijímací zkoušky v 1. kole: 12. 4. 2019, 15. 4. 2019

Kritéria ke stažení

Přijímací zkouška pro obor Management a produkce

Zkouška je jednokolová a koná se v jednom dni.

Uchazeč musí složit pouze v 1. kole přijímacích zkoušek jednotnou zkoušku z českého jazyka a literatury a matematiky a školní část formou ústního pohovoru nad domácími pracemi a ústní pohovor o všeobecném kulturněspolečenském rozhledu.

V dalších kolech pouze školní část formou ústního pohovoru nad domácími pracemi a pohovor o všeobecném kulturněspolečenském rozhledu.

Nevíte jak postupovat? Napište nám! 

Výsledky přijímacích zkoušek pro obor Management a produkce – v řádném termínu 12. a 15. 4. 2019

Škola Michael – Střední škola a Vyšší odborná škola reklamní a umělecké tvorby, s.r.o. rozhodla prostřednictvím ředitelky školy, podle ustanovení § 165 odst. 2 písm. f) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ustanoveními § 59 a § 62 téhož zákona, a zveřejňuje seznam přijatých uchazečů.

Nepřijatým uchazečům je zaslán doporučený dopis s rozhodnutím a důvodem nepřijetí. Odvolání lze podat ve lhůtě do 3 pracovních dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí.

Přijatý uchazeč nebo jeho zákonný zástupce je povinen odevzdat zápisový lístek nejpozději do 10 pracovních dnů od oznámení rozhodnutí ředitelky školy (tj. od zveřejnění seznamu přijatých uchazečů dne 29. 4. 2019). Odevzdáním zápisového lístku potvrdí svůj úmysl vzdělávat se na škole MICHÆL – Střední škole a Vyšší odborné škole reklamní a umělecké tvorby, s.r.o. Nepotvrdí-li uchazeč nebo jeho zákonný zástupce odevzdáním zápisového lístku svůj úmysl nastoupit ke studiu, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí ke studiu na MICHÆL – Střední škole a Vyšší odborné škole reklamní a umělecké tvorby, s.r.o. (§ 60g odst. 7  zák. č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění).

Podepsání smlouvy o studiu se uskuteční v kanceláři studijního oddělení.  Přesný termín si, prosím, domluvte telefonicky na tel. čísle 602 314 047 nebo 267 915 905.

Školné

Školné pro školní rok 2018/2019 činí pro jednotlivé obory:

denní studium  46 000–49 000 Kč

Bankovní spojení: 5031014256/5500 (Raiffeisen BANK)
VS = přidělený kód (uveden na smlouvě o studiu)

denní studium  46 000–47 000 Kč

Bankovní spojení: 5031014256/5500 (Raiffeisen BANK)
VS = přidělený kód (uveden na smlouvě o studiu)

denní studium  23 500–47 000 Kč

Bankovní spojení: 5031014256/5500 (Raiffeisen BANK)
VS = přidělený kód (uveden na smlouvě o studiu)

Uchazečům, kteří mají v 7. a 8. ročníku ZŠ vyznamenání, nabízíme rok studia tohoto oboru ZDARMA!

denní studium  46 000–47 000 Kč

Bankovní spojení: 5031014256/5500 (Raiffeisen BANK)
VS = přidělený kód (uveden na smlouvě o studiu)

denní studium  18 000–36 000 Kč
dálkové studium  27 000 Kč

Bankovní spojení: 5031014256/5500 (Raiffeisen BANK)
VS = přidělený kód (uveden na smlouvě o studiu)

Uchazečům o denní studium, kteří mají v 8. ročníku a v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ vyznamenání, nabízíme rok studia tohoto oboru ZDARMA!

Nástup ke studiu

Podmínka nástupu ke studiu

Mít zcela a úspěšně ukončené základní vzdělávání (mít uzavřenou 9. třídu ZŠ).

Studium je denní a čtyřleté, zakončené maturitní zkouškou.

Školní rok je rozdělen na 2 pololetí, za každé pololetí je žák hodnocen zvlášť.

Žák se stává žákem SŠ zpravidla 1. 9., nebo datem uvedeným v rozhodnutí o přestupu.

Ubytování

SŠ Michael nemá vlastní ubytovací zařízení, můžeme však doporučit ubytování na internátech, kde se pravidelně ubytovávají naši žáci (ceny jsou orientační, vždy se informujte o aktuálních přímo v DM).

Dotazy?

Další informace mohou zájemci získat na Dnech otevřených dveří nebo e-mailem nebo telefonicky.

Lucie Scholzová
studijní referentka

+420 602 314 047
scholzoval@skolamichael.cz

Mgr. Taťána Vycpálková
zástupkyně ředitelky pro denní studium

+420 725 071 829
vycpalkovat@skolamichael.cz

Mgr. Dušanka Veitová
zástupkyně ředitelky pro dálkové studium

+420 725 767 920
veitovad@skolamichael.cz
Vaše informace budou zpracovány provozovatelem webu dle nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) a použity pouze pro účely zpětného kontaktování na základě vyplněného formuláře. Nebudou poskytnuty třetím stranám ani použity pro marketingové účely.

Newsletter

Nechte si posílat novinky ze školy přímo do vaší e-mailové schránky