Archiv projektů

Ukončené projekty:


Doučování žáků škol

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.


FILMSTAR – soutěžní přehlídky filmů SŠ


Škola MICHAEL vyhlašuje 1. ročník soutěžní přehlídky filmů – FILMSTAR.

Natočte krátký film a přihlaste jej na studentský filmový festival.

Přihláška

 1. elektronická přihláška je níže, film lze zaslat přes kterékoliv internetové úložiště (např. uschovna.cz nebo wetransfer.com) a do přihlášky vložit odkaz ke stažení
 2. přihlášku lze vyplnit osobně ve škole u p. Gabriely Kupčové a film odevzdat na flashdisku.

Termín uzávěrky přihlášek: 31. 7. 2021

Délka filmů: max. 20 min.

Žánr: bez omezení, soutěžit tedy mohou filmy hrané, dokumentární i animované.

Technické požadavky: formát MP4 nebo MOV, rozlišení 1920 × 1080, doporučená snímková frekvence 25 fps (25 p nebo 50 i)

Filmy bude hodnotit

 1. odborná porota: režisér Vladimír Michálek, režisérka Zuzana Zemanová, scenáristka a spisovatelka Halina Pawlowská, režisér a fotograf Viktor Pavlovič, fotograf Tomáš Třeštík
 2. divácká porota: bude hlasovat v rámci slavnostní projekce filmů

Slavnostní projekce všech filmů: 2. 9. 2021 ve velkém filmovém ateliéru školy Michael

PŘIHLÁŠENÉ FILMY

NÁZEV FILMU REŽISÉR ŽÁNR
Kolektiv Stela Konečná psychologické drama
Chvilky štěstí Marek Chaloupka rodinný
Minuta mojí svobody Julie Kromková psychologický
Revoluce Antonín Korb drama, historický
Strach z utrpení Pavel Plesník drama
Óda Jakub Semrád krátkometrážní, drama, thriller
This is me Jiří Toupal dokumentární
ILY Pavla Leitgebová komedie
Escape Mikuláš Vedral drama
Balík Michal Špejra drama
Strach… Michal Špejra drama
Na cestě Michal Špejra dokumentární
…—… Michal Špejra drama
Etan Jan Kareš, Michal Špejra drama
O vůních a lidech Mikuláš Vedral drama
Gabriel kolektiv třídy 2. Fi hudební
Matěj Laura Bartůňková dokumentární portrét

Úplná pravidla filmového festivalu FILMSTAR

Přihláška FILMSTAR

přihlašování je již uzavřeno

A zde už jsou vítězové:

 1. místo: film Kolektiv od Stely Konečné
 2. místo: film Óda od Jakuba Semráda
 3. místo: film Revoluce od Antonína Korba

Cenu diváka si odnesl film Óda od Jakuba Semráda.

Všem moc gratulujeme a těšíme se za rok na další přihlášené filmy! Naše poděkování patří také naším partnerům: Centru FotoŠkoda a Hlavnímu městu Praha, které finančně podpořilo festival.

         

  Tento projekt je realizován s finanční podporou hlavního města Prahy.

↑ nahoru


Výstavba filmového ateliéru

V období od 1. 4. 2019 do 30. 9. 2019 je na škole MICHAEL realizován projekt Výstavba filmového ateliéru – MICHAEL CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_054/0000942, který je spolufinancován Evropskou unií.

Předmětem projektu je výstavba nového filmového ateliéru, a to za účelem zkvalitnění výuky na SŠ Michael v oboru Filmová tvorba. Kromě celkového zkvalitnění a zefektivnění výuky projekt povede k rozvoji klíčových kompetencí v dotčených odborných předmětech, ke zvýšení zájmu žáků o studium na SŠ a k větší konkurenceschopnosti školy a jejích žáků.

Cílovými skupinami projektu jsou jak studenti, tak i pedagogičtí pracovníci a potenciálně i osoby se SVP.

Výstupem projektu bude nový moderní filmový ateliér, díky němuž bude náležitě zkvalitněna výuka v předmětech oboru Filmová tvorba.

↑ nahoru


DIGI UČITEL

↑ nahoru


Zkvalitnění infrastruktury žáků střední školy

V období od 1. 7. 2017 do 30. 9. 2018 je na škole MICHAEL realizován projekt Zkvalitnění infrastruktury žáků střední školy reklamní a umělecké tvorby CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000464, který je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je modernizace odborných učeben pro výuku odborných předmětů spadajících do oborů Filmová tvorba a Design interiéru. Učebny budou vybaveny novým, moderním vybavením a učebními pomůckami, které zajistí výrazné zkvalitnění výuky a posílení zájmu žáků o studium. V rámci projektu budou provedeny také drobné stavební úpravy, kdy bude ze skladovací prostor vytvořena odborná dílna pro Design interiéru.

Výstupem projektu budou modernizované odborné učebny, což výrazně přispěje ke zkvalitnění výuky předmětů, které budou v učebnách vyučovány.

↑ nahoru


ŠABLONY II

V období od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2021 probíhá na škole MICHAEL projekt Šablony II na škole MICHAEL – CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_066/0013699, který je spolufinancován Evropskou unií.


Cílem projektu je podpořit osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím zapojení odborníka z praxe do výuky na VOŠ, díky čemuž dojde k prohloubení spolupráce pedagogů VOŠ s odborníky z praxe v rámci odborných předmětů, a dále prostřednictvím CLIL ve výuce na SŠ, čímž je podporováno využití cizích jazyků při výuce odborných předmětů.

Díky projektu dojde také k personálnímu posílení o školního asistenta na SŠ, školního psychologa, školního kariérového poradce na SŠ a VOŠ a o koordinátora spolupráce školy a zaměstnavatele na SŠ a VOŠ.

Během realizace projektu budou probíhat projektové dny na SŠ a VOŠ a doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem.

Výstupem projektu je práce školního asistenta na SŠ, školního psychologa, školního kariérového poradce na SŠ a VOŠ a práce koordinátora spolupráce školy a zaměstnavatele na SŠ a VOŠ.

Dalším výstupem projektu jsou podpoření pedagogové v rámci CLIL ve výuce na SŠ, spolupráce pedagogů VOŠ s odborníky z praxe v rámci odborných předmětů, ucelený blok doučování a projektové dny realizované ve škole i mimo školu.

↑ nahoru


ERASMUS+ PROJEKT KA101 – MOBILITA PRACOVNÍKŮ ŠKOL

Nové metody a inspirace – rozvoj osobnosti – boj proti stereotypu a vyhoření

Projekt KA101 – mobilita pracovníků škol 2018-1-CZ01-KA101-047684 – je realizován na naší škole od 1. 11. 2018 do 31. 8. 2021

      

Cílem projektu je umožnit vedení školy porovnání pracovních podmínek v zahraničí, porovnání edukativního procesu zaměřeného na výuku všeobecně vzdělávacích i odborných předmětů a řízení školy a lidských zdrojů, což bude mít za důsledek vytvoření dobrého, inspirativního klima školy, vytvoření tvůrčích podmínek pro pedagogy a následně dojde k poskytování  kvalitní a kreativní výuky. Jde tedy o získání nových profesních zkušeností a jejich aplikace do vzdělávacích programů, která povede ke zvýšení přitažlivosti a aktuálnosti vzdělávání na naší škole a i ke zkvalitnění přípravy pedagogů na výuku a tímto se naplní motto naší školy – „Škola, která tě bude bavit“.

Hlavní cíle a potřeby předkládající organizace a partnerů jsou:

 1. Přispět k odbornému posílení pedagogického sboru – prostřednictvím workshopů, seminářů, přednášek a sdílením svých zkušeností z kurzů
 2. Používat inovativní řešení ve spolupráci – systém interaktivního výukového prostředí ve výuce za účelem zvýšení názornosti, přitažlivosti a aktuálnosti jak výuky, tak jednotlivých předmětů.
 3. Zavádění inovativní a netradiční metodiky, škola získá další zkušenosti s výukou v zahraničí, propojení formálního a neformálního učení. Podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 4. Jazykové a profesní kurzy, job shadowing – nové postupy, konfrontace teoretických poznatků s potřebami praxe.
 5. Podpora k celoživotnímu vzdělávání – pedagogů a vedení školy – mobility budou nejen zdrojem inspirací, ale umožní i zjistit silné a slabé stránky jednotlivých účastníku a potažmo školy.
 6. Jazykové kompetence – výrazné zlepšení jazykových kompetencí všech účastníků, předpokládáme aktivní používání jazyka jak v komunikaci, diskuzích, tak v odborné terminologii.
 7. Vedení školy získá nové poznatky, může konfrontovat svoji činnost a zlepšit své manažérské schopnosti k vytvoření stimulujícího prostředí, vstřícného a tvořivého klima školy.

Partnerské organizace:

ADC College a International Study Programmes, Londýn, UK
Easy School of Languages, Valleta, Malta
Střední odborná škola (Rīgas Mākslas un mediju tehnikums), Riga, Lotyšsko

↑ nahoru


ERASMUS+ PROJEKT KA2 – PARTNERSKÁ SPOLUPRÁCE ŠKOL
Creativity, Media and Culture Treasures Connect Us

Projekt: KA2 – Partnerská spolupráce škol 2018-1-CZ01-KA229-048209 je realizován na naší škole od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2021.

O PROJEKTU

„Creativity, Media and Culture Treasures Connect Us“ je název našeho multimediálního projektu. V průběhu tohoto projektu vytváříme a publikujeme mediální produkce našich studentů. Jedná se o projekt multilaterálního partnerství financovaný z programu Erasmus + a zahrnuje 4 střední školy z České republiky – koordinátor projektu, Finska, Maďarska a Slovenska.

CÍLE PROJEKTU

– Mediální gramotnost a kritické myšlení. Chceme rozvíjet schopnosti studentů analyzovat, vyhodnocovat, vytvářet a komunikovat mediální zprávy v různých formátech.
– Znalost IKT. Naši studenti se seznámí s novými technologiemi IKT – grafickými programy používanými pro animaci, film, grafický design a fotografii.
– Kulturní dědictví. Chceme, aby naši studenti objevili kulturní dědictví své země stejně jako jiné kultury. Chceme zabránit předsudkům vůči jiným národnostem a podporovat mezikulturní porozumění a interakci.
– Mezipředmětová výuka – propojení výuky dějin, dějin umění, společenských věd a odborných předmětů v oboru.
– Ekologie. Chceme, aby si naši studenti byli vědomi problémů životního prostředí.
– Jazykové znalosti – naši studenti se zdokonalí v komunikaci v angličtině a seznámí se s dalšími evropskými jazyky.
– Školení učitelů – naši učitelé se naučí náročnější vyučovací metody zahrnující IKT a převrácenou třídu (flipped classroom).

POSTUP PRÁCE

Týmová práce v každé škole na vytváření mediálních produktů, jako jsou televizní zprávy, fotografie, videoklipy, loga, grafická díla, rozhlasové spoty, články do časopisů atd.
Sdílení realizovaných mediálních produktů na webových platformách jako Facebook, eTwinning, Instagram a YouTube.
Osobní setkání v každé zemi za účelem práce na konkrétních mediálních produktech a plánování budoucích aktivit. Pravidelné e-mailové a Skype konference.
Projekt trvá 2 roky mezi 01/09/2018 a 31/08/2020 s krátkodobou výměnou každých 5 měsíců.

OČEKÁVANÉ VÝSLEDKY

Realizace mediálních produktů a jejich publikování na webových platformách jako Facebook, eTwinning, Instagram a YouTube.
Zlepšení dovedností studentů v oblasti médií a angličtiny.
Poznání kulturního dědictví všech zúčastněných zemí.
Poznávání ekologie a její význam.
Rozvoj spolupracujících pracovních strategií.
Zlepšování kompetencí v oblasti IKT.
Výměna informací a další rozšiřování získaných znalostí.

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

↑ nahoru


Erasmus+ projekt NOMA II

Lotyšsko: květen 2018

(stáž 2 týdny pro studenty – obor Design interiéru, 1 týden pro pedagogy)
Stáž probíhala ve spolupráci s partnerskou školou v Lotyšsku, v Rize, která je naším novým partnerem a spolupracujeme vzájemně na výměnných pobytech studentů. Stáž byla organizována pro studenty SŠ i VOŠ – obor Design interiéru – studenti pracovali v týmech ve spolupráci s lotyšskými studenty pod vedení pedagogů, pracovali ve školních  ateliérech a dílnách, náplní bylo navržení výstavního stánku, výstupem bylo portfolio a 3D model.

Slovensko: červen 2018, červen 2019

(stáž 2 týdny pro studenty – obor Fotografická tvorba, 1 týden pro pedagogy)
Stáž probíhala ve spolupráci s partnerskou filmovou školou v Košicích, dvě stáže byly zaměřeny na studenty SŠ – náplní bylo fotografování krajiny ve vysokohorském prostředí a architektury horských staveb ve Vysokých Tatrách, dále stáž pokračovala v Košicích, kde se studenti účastnili výuky se zaměřením na postprodukci, upravovali fotografie pořízené ve Vysokých Tatrách a prezentovali finální soubor pedagogům a studentům školy.

     

Španělsko: říjen – listopad 2018 (Sevilla)

(stáž 3 týdny pro studenty – VOŠ – Multimediální tvorba – zaměření Fotografická tvorba, SŠ – Fotografická tvorba a 1 týden pro pedagogy)
Stáže pro naši školu zajišťovala zprostředkovatelská agentura Euromind Projects, S.L, firma, se kterou jsme nově začali spolupracovat v tomto projektu. Studenti byli umístěni přímo do firem podle svých studijních oborů. Studenti VOŠ, pracovali ve fotografických studiích a agenturách – Sevilla de Moda, Mateos y Ogazón Fotografía, Naturanda a student SŠ pracoval ve fotografickém studiu – Bröder Estudio – Ruben Aivar. Pedagogové se účastnili výuky a odborných workshopů v Escuela Arte.

Stáž Sevilla

     

Španělsko: červen – červenec 2019 (Granada)

(stáž 3 týdny pro studenty – VOŠ – Multimediální tvorba – zaměření grafický design, design interiéru, filmová tvorba a 1 týden pro pedagogy Escuela Arte Granada)
Stáže pro naši školu zajišťovala zprostředkovatelská agentura M.E.P. Europrojects Granada, S.L.
Studenti byli umístěni přímo do firem podle svých studijních oborů. Studenti VOŠ, pracovali v grafických studiích a filmových studiích a agenturách – Aurora Foto, Megaexit, Studio Sur Producciones SL. Pedagogové se účastnili výuky a odborných workshopů v Escuela Arte.

     

Finsko: srpen 2019

(stáž 2 týdny pro studenty, 1 týden pro pedagogy)
Stáž probíhala ve spolupráci s partnerskou školou  v Raahe, která je naším novým partnerem v projektu. Studenti VOŠ, oboru Multimediální tvorba – zaměření grafický design, pracovali pod dohledem finských pedagogů na zadaném úkolu z oblasti 2D a 3D animace. Pedagog vyslaný naší školou se účastnil výuky uměleckých předmětů, zaměřil se na systém vzdělávání a aplikaci CLIL do výuky.
Všechny stáže umožnily našim pedagogům navštívit místní školy a účastnit se výuky, měli možnost diskuze se svými kolegy a porovnání pracovních podmínek a prostředí v jednotlivých zemích. 

 Velká Británie:  březen – duben 2018, duben 2019

(stáž 3 týdny pro studenty)
Stáže v Londýně byly zajištěny přímo ve firmách ve spolupráci se školou ADC College. Studenti byli umístěni do firem podle svých studijních oborů, zúčastnili se studenti Fotografické tvorby a Grafického designu ze SŠ a studenti Multimediální tvorby z VOŠ. Grafici byli umístěni v grafických studiích – Foto Plus Computer Store, Lemaar I.T, Commun-IT, Altitude Ads., Ezen Designs, Tapesh Print Ltd, Koosha Spanvi, Print, Print Sign Design, Sign and Style, a Snappy Snaps Mayfair (studentka Fotografické tvorby).

   

↑ nahoru


Projekt Yelp / Young Europeans Learning About Politics

Projekt YELP je svým obsahem na naší škole ojedinělý. Ve spolupráci se středními školami z Portugalska, Belgie a Německa chceme podporovat diskuzi a reflexi témat spojených s Evropou, Evropskou unií a politikou. Cílem projektu je prostřednictvím zábavných aktivit vyvolat ve studentech zájem o politiku každodenního života a poskytnout jim nástroje, kterými mohou uchopit svou roli aktivního občana, který je schopen podílet se na rozhodování v rámci Evropy. Stěžejními tématy budou životní prostředí, vzdělávání, chudoba a nezaměstnanost. Studenti by se měli naučit, jak se podílet na rozhodování prostřednictvím schopnosti vyjádřit vlastní postoj. Budou mít příležitost účastnit se diskuzí a pochopit, co to znamená být obyvatel Evropy a jaká jsou naše práva a povinnosti. Společně budeme tvořit vizi pro Evropu budoucnosti!

Více o projektu

„The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi¬ble for any use which may be made of the information contained therein.“

„Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.“

↑ nahoru


Erasmus+ projekt NOMA

KA1 – Vzdělávací mobilita jednotlivců – 2015-1-CZ01-KA102 – 013432
Mobilita žáků a pracovníků v odborném vzdělávání v rámci projektů Erasmus+

V rámci tohoto projektu jsou organizovány odborné stáže jak pro učitele, tak pro studenty SŠ i VOŠ. Učitelé mají možnost podílet se na výukových a školících pobytech a pracovních stážích, které podporují jejich profesní rozvoj. Studenti se účastní odborných stáží přímo ve firmách nebo na odborných pracovištích našich partnerských škol.

Více o projektu

Partnerské země:
Slovensko, Finsko, Velká Británie, Španělsko, Portugalsko

V květnu 2017 byl schválen nový dvouletý projekt NOMA II, odborné stáže budou tedy pokračovat i v dalších letech. Do projektu se nově zapojí další partneři v Lotyšsku (Riga) a ve Španělsku (Sevilla).

↑ nahoru


 

Projekt Šablony od 1. 6. 2017 na škole Michael

V období od 1. 6. 2017 do 31. 5. 2019 probíhá na škole MICHAEL projekt REALIZACE ŠABLON NA ŠKOLE MICHAEL – CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_042/0004507, který je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je podpořit osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím CLIL ve výuce na SŠ, čímž je podporováno využití cizích jazyků při výuce odborných předmětů, a dále prostřednictvím zapojení odborníka z praxe do výuky na VOŠ, díky čemuž dojde k prohloubení spolupráce pedagogů VOŠ s odborníky z praxe v rámci odborných předmětů. Díky projektu dojde také k personálnímu posílení o školního asistenta na SŠ, školního kariérového poradce na SŠ a VOŠ a o koordinátora spolupráce školy a zaměstnavatele na VOŠ.

Výstupem projektu je práce školního asistenta na SŠ, školního kariérového poradce na SŠ a VOŠ a práce koordinátora spolupráce školy a zaměstnavatele na VOŠ. Dalším výstupem projektu jsou podpoření pedagogové v rámci CLIL ve výuce na SŠ a spolupráce pedagogů VOŠ s odborníky z praxe v rámci odborných předmětů.

↑ nahoru

Newsletter

Nechte si posílat novinky ze školy přímo do vaší e-mailové schránky