Výchovné poradenství

Výchovný poradceMgr. Jakub Altman

Školní metodik prevenceMgr. Dušanka Veitová

Školní psycholožka  Mgr. Eva Lochovská

Spádová poradna – PPP Kupeckého 576, Praha 4, stanice metra Háje, tel.: 272 918 682.

Činnost celého poradenského týmu (školní psycholog, výchovný poradce, metodik prevence) ve spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou pro Prahu 4 zajišťuje efektivní podpůrný systém výchovně vzdělávacího procesu. Škola vytváří důvěryhodné a bezpečné prostředí, které napomáhá rozvoji osobnosti žáka. Účelná podpora žáků začíná již při zahájení vzdělávání. Zvýšená pozornost je věnována adaptaci žáků prvního ročníku. K odstranění bariér v nově vznikajících třídních kolektivech, k vytvoření kladných vztahů a k monitoringu případných rizik slouží důsledně vyhodnocovaný adaptační kurz, na nějž navazují další aktivity školní psycholožky vedoucí k nastavení vhodných strategií učení. Ve školním roce 2020/2021 bude zvýšená pozornost věnována návratu žáků po distanční výuce a jejich opětovnému zařazení do procesu učení.

Ve spolupráci s třídními učiteli a ostatními pedagogy se škole daří vytvářet podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (např. důsledným vyhodnocováním jejich studia, kontrolním systémem, hospitační činností, popř. využíváním individuálních vzdělávacích plánů).

Nejdůležitější pozornost poradenského týmu je zaměřena na individuální péči o žáky (zvládání frustrací, individuální rozvoj osobnosti žáka v procesu vzdělávání, osobní problémy, využití volného času, psychické a sociální zrání žáků, nevyrovnanost žáků vedoucí k případným obtížně zvládnutelným situacím). Vedle individuální podpory se poradenský tým věnuje práci s třídními kolektivy. Součástí je také prevence sociálně-patologických jevů. Zapojováním žáků do mimoškolních aktivit jsou posilovány jejich volní vlastnosti.

Podpora je poskytována rovněž rodičům a jednotlivým pedagogům. Škola se zaměřuje na práci s třídními učiteli.

Velká pozornost je věnována prevenci školního neúspěchu a nedostatečným studijním výsledkům. Jejich přesné vyhodnocování ve vazbě na výsledky talentové zkoušky je nezbytné zejména u žáků prvních ročníků, kde se jeví jako žádoucí případné nasměrování žáků na vhodnější typ střední školy. Prevence studijního neúspěchu je zajišťována také cíleným individuálním přístupem (např. u žáků s dočasným zdravotním znevýhodněním). Žáci využívají nastavený režim konzultačních hodin poskytovaných jednotlivými pedagogy. Studenti využívají také konzultací se školní psycholožkou. Objednání konzultací probíhá mailovou formou (altmanj@skolamichael.cz), nebo osobně u J. Altmana, či přímo na konzultacích.

Výchovný poradce poskytuje též kariérní poradenství.

Aktivity preventivního programu realizované ve škole:

 

Pro maturanty:

Navštivte evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání – Gaudeamus on-line 2021

ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ VELETRHU VZDĚLÁVÁNÍ GAUDEAMUS FAKULTY ON-LINE 2021
18. a 19. BŘEZNA 2021 OD 13:00

Více informací: Gaudeamus online 2021 – leták FAKULTY ONLINE BŘEZEN CZ

www.gaudeamus.cz

Newsletter

Nechte si posílat novinky ze školy přímo do vaší e-mailové schránky