Výuka ve škole Michael od středy 25. 11. 2020

20. listopadu, 2020 Aktuality

Vážení rodiče, milí studenti,

informujeme o výuce a provozu školy od středy 25. 11. 2020, a to na základě sdělení MŠMT. Uvádíme stručný přehled:

 1. Ve škole je povolena osobní přítomnost žáků – maturantů (veškerá výuka).
 2. Ve škole je povolena osobní přítomnost žáků ostatních ročníků v rámci praktické přípravy/praktického vyučování. Ve skupině může být maximálně 20 žáků.
 3. Pro uvedené případy je prezenční výuka povinná. Pro ostatní žáky pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem.
 4. Prezenční výuka musí probíhat v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují).
 5. Pokud není z organizačních (personálních) důvodů možné dodržet hodinovou dotaci pro některé vzdělávací oblasti podle ŠVP v homogenních skupinách, stanoví ředitelka školy, který vzdělávací obsah nebude po dobu trvání těchto důvodů realizován. Podmínka homogenity skupiny má přednost před ustanovením školního vzdělávacího programu. Ve škole se tedy bude týkat volitelných předmětů ve 3. a 4. ročníku.
 6. Jsou zakázány sportovní činnosti při vzdělávání. Ve škole tedy nebude realizována výuka tělesné výchovy.
 7. Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.
 8. Je-li nezbytné, aby žáci při výuce viděli na ústa učitele (např. výuka cizího jazyka), je možné ochranu nosu a úst výjimečně nahradit ochranným štítem, pokud je dodržena vzdálenost alespoň 2 metry od všech osob.
 9. Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách, a to i mimo areál škol. Škola tedy může mj. dál využívat školní zahradu a venkovní učebny.
 10. Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je obecně možný jen v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s žáky.
 11. U všech žáků (včetně těch, kteří se vzdělávají distančním způsobem) jsou umožněny prezenční individuální konzultace (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník). Individuální konzultace tedy budou ve škole realizovány po předchozí dohodě žáka s vyučujícím (např. mailem).
 12. Školní jídelna je samostatný právní subjekt, který je povinen zajistit stravování v souladu s pokyny MŠMT.
 13. Ve škole budou nadále uplatňována všechna hygienická doporučení, která začala být realizována už k 1. 9. 2020. U vstupu do budovy školy bude opět posílen pedagogický dohled, který bude měřit přicházejícím žákům teplotu (žáci se zvýšenou teplotou nebudou vpuštěni do budovy); máme ve škole umístěny desinfekční prostředky, které žáci mohou využívat; máme posíleny hygienické prostředky; učitelé byli vyzváni, aby ve výuce hodně větrali; úklidový personál je poučen; dochází také během dne k čištění nejvíce kritických/namáhaných míst (např. kliky dveří). Ze strany školy jsou zcela jistě nastaveny podmínky, aby bezpečnost žáků byla zajištěna v maximální možné míře.
 14. Škola postupuje podle pokynů dalších institucí např. MŠMT, KHS nebo MZd. Škola v případě potřeby spolupracuje s dalšími orgány např. KHS.

Ing. Monika Hrubešová
ředitelka školy

Opatření PES pro oblast školství

MŠMT – provoz škol od 25. 11. 2020

Newsletter

Nechte si posílat novinky ze školy přímo do vaší e-mailové schránky