Smuteční oznámení

„Co nejčastěji se usmívejme!
Úsměv – slůvko s úžasným potenciálem.
Rozzáří, pomáhá. A nic nás nestojí.“

Taťána Vycpálková, 2021

 

Se zármutkem oznamujeme, že nás v sobotu 24. 7. 2021 navždy opustila naše vážená a milá kolegyně, kamarádka Taťána Vycpálková. Odešla po dlouhé nemoci ve věku 55 let.

V naší škole působila od roku 2008 jako zástupkyně ředitelky školy a výchovná poradkyně. Práce ve škole byla její život. Vážili jsme si jí pro její oddanost pro práci, zásadovost, spravedlnost, vstřícnost a ochotu pomáhat. Jako pedagog dokázala nadchnout pro český jazyk a literaturu, který vyučovala a milovala. Dovedla mnoho studentů k úspěšně vykonaným maturitním zkouškám.

Bude nám velmi chybět. S úctou a poděkováním vzdáváme čest její památce. Vyslovujeme upřímnou soustrast rodině.

Za školu Michael

Monika Hrubešová, ředitelka školy

Rozloučení proběhne ve smuteční obřadní síni v Benešově Na Karlově v pondělí 2. 8. 2021 v 12:30 hodin. Počet osob uvnitř je limitován. Veřejnost se může rozloučit před obřadní síní, která bude otevřená.

Smuteční oznámení

Se zármutkem oznamujeme, že nás v pondělí 24. 5. 2021 navždy opustil náš vážený a milý kolega, kamarád doc. Mgr. Vladimír Kozlík. Odešel ve věku 68 let.

Vladimír byl aktivním fotografem. V naší škole působil od roku 2006 jako vedoucí oboru Fotografická tvorba, podílel se tak na vytváření koncepce oboru. Vyučoval též na vysoké škole nebo pracoval v akreditační komisi MŠMT. Za svou profesní dráhu vychoval řadu studentů. Není pochyb, že za jeho snažením zůstane trvalá hodnota.

Bude nám velmi chybět. S úctou a poděkováním vzdáváme čest jeho památce. Vyslovujeme účast rodině.

Za školu Michael

Ing. Monika Hrubešová, ředitelka školy

Informace k provozu školy vzhledem k návratu studentů k prezenční výuce

Vážení rodiče, milí studenti,

škola se připravuje na návrat studentů k prezenční výuce, která začne od pondělí 26. 4. 2021. Studenti se mohou těšit na tolik chybějící praktickou výuku. Teoretické předměty budou nadále vyučovány formou distanční výuky. Taktéž studentům 4. ročníků od 26. 4. budou začínat praktické maturitní zkoušky. Naše škola má velký zájem poskytovat našim studentům vzdělávání v bezpečném prostředí a současně zajistit kvalitní průběh výuky. Zveřejňujeme proto informace k provozu školy, které vycházejí z několika mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví a metodických manuálů MŠMT a které musí škola dodržovat.

 1. Jsme střední školou a věříme, že naši studenti jsou zodpovědní lidé, kteří  budou respektovat definovaná pravidla.
 2. Nadále platí mnoho opatření, která studenti znají již z podzimu 2020 (např. dodržování zásad osobní hygieny, desinfekce rukou, větrání v učebnách, homogenní skupiny).
 3. Škola zajistila dostatečné množství hygienických a desinfekčních prostředků.
 4. Úklidový personál je poučen.
 5. Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do budovy školy vstoupit. Viz příloha.
 6. Od studentů před prvním příchodem nebudeme vyžadovat prohlášení o bezinfekčnosti.
 7. Nejsou stanovena žádná závazná pravidla pro pohyb osob před budovou školy.
 8. Pobyt třetích osob ve škole je umožněn pouze z nezbytných důvodů a po předchozí domluvě.
 9. Každá osoba je povinna si při vstupu do budovy školy zakrýt dýchací cesty ochranným prostředkem – respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu).
 10. Škola má povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19, avšak nemá povinnost u jednotlivých studentů toto aktivně zjišťovat. Pokud v průběhu výuky se u studenta příznaky nemoci objeví, student v nejkratším možném čase opustí budovu školy. Škola bude vždy informovat zákonné zástupce.
 11. Studentovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění, je umožněn vstup do školy pouze v případě, potvrdí-li tuto skutečnost lékař.
 12. Škola je povinna na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví 2x týdně před zahájením výuky a za dodržení zvýšených hygienických standardů provést u studentů a zaměstnanců školy testování neinvazivními antigenními testy, a to tzv. samoodběrem. Viz příloha.
  • V souladu s právní normou je přítomnost na prezenční výuce podmíněna účastí na testování.
  • Absence na testování, tudíž neúčast na prezenční výuce se bude evidovat jako omluvená absence. Těmto studentům škola nemá povinnost poskytovat distanční výuku.
  • Testování bude probíhat ve venkovních učebnách na zahradě školy (hromadné testování, praktická výuka, celé třídy). V případě individuálních konzultací bude testování probíhat v prostoru před vrátnicí školy.
  • Se způsobem testování tzv. samoodběrem budou studenti seznámeni před realizací prvního testu. Viz též příloha.
  • Testovací dny budou stanoveny jednotlivým třídám ve vazbě na organizaci výuky dle rozvrhu vyučovacích hodin. Případná absence studenta a jeho neúčast na stanoveném testování třídy bude řešena individuálně.
  • Je nezbytné, aby se studenti dostavili do školy na testování s předstihem cca 20 minut před první výukovou hodinou. Jedná se o dobu, kterou potřebujeme na vyhodnocení testu. Student musí počkat na výsledek.
  • Vzhledem k plynulosti provozu školy by bylo vhodné, aby si studenti zajišťovali různá lékařská vyšetření mimo dny praktické výuky ve škole, tudíž mimo dny testování.
  • Pozitivně testovaný student obdrží ze školy potvrzení o pozitivním testu, kontaktuje svého lékaře, který stanoví další postup (PCR test). Student bez zbytečného odkladu opustí budovu školy. Škola informuje zákonné zástupce.
  • V případě, že se pozitivní test objeví ve skupině testovaných studentů, opuštění výuky se týká všech, kteří byli s pozitivně testovaným v kontaktu v rámci vyučování v některém z předchozích 2 dnů.
  • V případě, že následný PCR test nepotvrdí infekci, takový student ihned informuje školu, která dále informuje ostatní studenty. Tito se následně mohou vrátit k prezenční výuce.
  • V případě, že následný PCR test potvrdí infekci, takový student ihned informuje školu, která dále informuje KHS. Ta stanoví další postup.
  • Pokud je z důvodu karantény nebo jiných opatření znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny studentů, nebo studentů jedné třídy/skupiny, přechází se na distanční výuku.
  • Testování se neúčastní tito studenti:
   • Doloží, že prodělali nemoc covid-19 a od pozitivního testu ještě neuplynulo 90 dnů.
   • Doloží negativní výsledek PCR testu (není starší než 7 dnů).
   • Doloží negativní výsledek antigenního testu provedeného na odběrovém místě

Škola začne realizovat praktickou výuku prezenční formou po obdržení pokynů z MŠMT. O konkrétním termínu budeme informovat.

Základní informace testování – graficky

Manuál testování ve školách

Kontrolní seznam příznaků covid-19

Webové stránky MŠMT k testování: www.testovani.edu.cz

V Praze 14. 4. 2021
Ing. Monika Hrubešová

Informace k provozu školy od 12. 4. 2021

Vážení rodiče, milí studenti,

od pondělí 12. 4. 2021 pokračujeme distanční výukou, a to ve všech ročnících a ve všech oborech. Sledujte tedy pokyny pedagogů k výuce v prostředí MS Teams. Během tohoto týdne budou zveřejněny další informace týkající se postupného návratu studentů do škol dle instrukcí MŠMT. Dále proběhnou třídnické hodiny, na kterých budou studenti podrobně seznámeni s testováním ve škole.

Všechny osoby, které vstupují do budovy školy, jsou povinny mít ochranný prostředek na nose a ústech – respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu).

Těšíme se na Vás!

Ing. Monika Hrubešová, ředitelka školy

Změna termínu přijímací zkoušky do oboru Management a produkce

Vážení rodiče, milí uchazeči,

na základě Opatření obecné povahy ze dne 15. 3. 2021 MŠMT posunulo termíny přijímacích zkoušek z dubna na květen. V naší škole se původně měly přijímací zkoušky konat ve dnech 14. a 15. 4. 2021.
Nově jsme tedy stanovili termíny na dny 5. a 6. 5. 2021. Pozvánka k přijímací zkoušce byla zaslána 12. 4. 2021.

Před konáním PZ je potřeba předložit potvrzení (písemné nebo elektronické):

 • o negativním výsledku preventivního antigenního testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, který není starší než 7 dnů, nebo
 • o negativním výsledek preventivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, který není starší než 7 dnů, nebo
 • že uchazeč prodělal covid-19 a od 1. pozitivního testu neuplynula lhůta 90 dnů.

Potvrzení o testu lze získat na kterémkoliv certifikovaném odběrovém místě ihned po vykonání testu (nutno se dopředu objednat), nebo se nechat otestovat na ZŠ (dohodnout se s příslušnou ZŠ).
V případě potřeby naše škola provede testování uchazečů antigenním testem před zahájením přijímací zkoušky, prosím, dodržte čas příchodu uvedený v pozvánce.

Mgr. Marie Pšenicová

Kalendář roku 2021

Exkluzivní soutěž na pomezí grafiky, polygrafie a volné tvorby

Cílem soutěže je podpořit kreativitu, tiskovou a grafickou úroveň kalendářů a upozornit na novátorské počiny v této oblasti. Členy poroty jsou odborníci z oblasti polygrafie, fotografie, grafického designu, typografie a marketingu. Cenu proto mohou získat opravdu jen ti nejlepší, jejichž kalendáře splní všechna náročná kritéria.

Společný kalendář školy Michael – SŠ a VOŠ reklamní a umělecké tvorby a VŠKK získal v soutěži tato ocenění:

1. místo v kategorii Fotografie
2. místo v kategorii Prezentace subjektu

O našem kalendáři: kalendarroku2021.cz/12
Kompletní výsledky: kalendarroku2021.cz
Fotogalerie z výstavy: Soutěž Kalendář roku 2021

 

Přihlášky ke studiu do oboru Management a produkce

Vážení rodiče, milí uchazeči,

přihlášky ke studiu do oboru Management a produkce v době jarních prázdnin (22. 2. – 26. 2. 2021) je možné odevzdat v kanceláři školy, a to denně 8:30 – 16:00 hodin.

Termín podání přihlášky: do 1. 3. 2021

Přijímací řízení: 14. 4. nebo 15. 4. 2021 (do přihlášky uveďte POUZE jeden z termínů)

Zkouška je jednokolová a koná se v jednom dni.

Kritéria a informace k přijímacímu řízení pro obor MANAGEMENT A PRODUKCE, denní studium

V případě potřeby je možné využít telefon: 602 314 047 nebo 702 265 150.

Provoz školy od pondělí 15. 2. 2021

Vážení rodiče, milí studenti,

informujeme Vás o provozu školy v souvislosti s ukončením nouzového stavu v České republice.

Dle informací z MŠMT ukončení nouzového stavu nebude mít vliv na dosavadní režim ve školách. Od pondělí 15. 2. 2021 tedy bude zachován stávající stav, kdy školy fungují dle platného opatření PES ve stupni číslo 5.

https://www.msmt.cz/skoly-zustanou-ve-stejnem-rezimu-jako-doposud

 

Mgr. Marie Pšenicová

Newsletter

Nechte si posílat novinky ze školy přímo do vaší e-mailové schránky