Informace k provozu školy ve šk. r. 2020/2021 vzhledem ke covid-19

Vážení rodiče,
škola se připravuje na školní rok 2020/2021. Zájmem školy je poskytovat našim žákům vzdělávání v bezpečném prostředí a současně zajistit kvalitní průběh výuky v co největším rozsahu. Zveřejňujeme proto informace k provozu školy vzhledem ke covid-19, které vycházejí z manuálu MŠMT.

1. Žáci dodržují zásady osobní hygieny.

2. Škola zajišťuje hygienické podmínky (ve třídách, na toaletách, před vrátnicí), zejména dezinfekční prostředky, papírové ručníky, úklid.

3. Škola nebude vpouštět do budovy nemocné osoby. Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.

4. Před prvním příchodem do školy nebude vyžadováno od žáků prohlášení o bezinfekčnosti.

5. V případě potřeby škola spolupracuje s KHS, která nařizuje speciální protiepidemiologická opatření s ohledem na aktuální situaci.

6. Škola nebude řešit organizaci před vstupem žáků do budovy školy.

7. Při vstupu do budovy školy zejména před 1. vyučovací hodinou bude zajištěn pedagogický dohled, který bude přicházejícím žákům namátkově měřit teplotu.

8. Činnost školy bude zahájena v plném rozsahu.

9. Nejsou stanovena žádná omezení počtu žáků ve třídách/skupinách.

10. Roušky ve vnitřních prostorách školy nejsou povinné, jejich používání závisí na dalším vývoji.

11. Zákonní zástupci budou v pravidelných intervalech prostřednictvím třídních učitelů informováni o dění ve škole.

12. Bude vytvořena mailová adresa pro omlouvání veškeré absence všech žáků nemoc@skolamichael.cz, která bude umístěna na webu školy. Bude tak vytvořen jednotný systém sloužící též k archivaci absence žáků pro další případné využití. Absenci neomlouvejte na mail třídnímu učiteli, netelefonujte, nepište SMS.

13. Škola pro školní rok 2020/2021 ruší zahraniční zájezdy, lyžařský zájezd se bude řešit.

14. V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 škola bude postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd.

15. Školní jídelna je samostatný právní subjekt, je rovněž povinna zajistit provoz v souladu s hygienickými opatřeními.

16. Škola bude průběžně sledovat vývoj situace v rámci systému semafor.

17. Manuál MŠMT obsahuje části informativní, doporučující a právně závazné. Doporučující části v souladu s manuálem každá škola realizuje v závislosti na svých podmínkách pro vzdělávání – např. omezení přesouvání žáků mezi učebnami nelze v naší škole realizovat, protože bychom nebyli schopni zajistit kvalitní odbornou výuku – PC učebny, ateliéry, volitelné předměty.

18. Kroky školy v případě podezření na výskyt nákazy covid-19:

 • Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých žáků příznaky infekčního onemocnění, avšak těmto příznakům bude věnována pozornost.
 • Pokud v době výuky nastanou příznaky výskytu – žák použije roušku, bude umístěn v samostatné místnosti, bude zajištěn dohled, bude ihned kontaktován zákonný zástupce, aby si žáka vyzvedl (zletilý žák odchází sám). Rodič bude poučen, aby telefonicky kontaktoval praktického lékaře.
 • Při pouhém podezření škola sama nekontaktuje KHS.
 • Žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění (projev chronického onemocnění včetně rýmy a kašle) je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí (potvrdí praktický lékař).

19. Kroky školy při výskytu onemocnění covid-19 u žáka nebo zaměstnance školy:

 • Školu v případě výskytu onemocnění zpravidla kontaktuje KHS (pokud škola ví o onemocnění dříve, kontaktuje KHS).
 • O případné karanténě dalších osob rozhoduje KHS.
 • Škola neprodleně informuje o vzniklé situaci a následných krocích žáky a jejich zákonné zástupce.
 • Při příjezdu žáka ze zahraničí se řídíme pravidly dle semaforu stanoveného pro jednotlivé země. Rodiče mají povinnost tuto skutečnost škole nahlásit.

20. Typy výuky:

 • Prezenční – standardní situace. Dále v případě, že karanténa se týká pouze omezeného počtu žáků (do 50 %). Škola nemá povinnost poskytovat distanční vzdělávání a postupuje obdobně jako v běžné situaci, kdy jsou žáci např. nemocní.
 • Smíšená – onemocnění či karanténa se týká více než 50 % třídy. Přítomní žáci se vzdělávají prezenční formou, ostatní distančně. Distanční způsob může mít různou formu (např. zasílání materiálů, pokyny k samostatné práci, on-line přenos prezenční výuky).
 • Distanční – pokud KHS z důvodu karantény nebo mimořádného opatření nebo plošného opatření MZd je zakázána přítomnost alespoň jedné třídy – škola této třídě poskytuje vzdělávání výhradně distančním způsobem. Ostatní třídy se vzdělávají dál prezenčně. Pokud je zakázána osobní přítomnost všech žáků, přechází na distanční
  výuku celá škola.
 • Pokud bude zavedena distanční výuka, škola bude k výuce používat prostředí MS Teams.
 • Žáci mají povinnost se distančně vzdělávat.

Vážení rodiče, věřím, že se nám společným úsilím podaří vytvořit co nejlepší podmínky pro vzdělávání Vašich dětí.

V Praze 27. 8. 2020
Ing. Monika Hrubešová v. r.

Manuál pro školy vydaný MŠMT

Jednotná přijímací zkouška pro uchazeče oboru Management a produkce – 8. 6. 2020

Vážení rodiče, vážení uchazeči,

 1. MŠMT stanovilo termín jednotné přijímací zkoušky, a to na den 8. 6. 2020 (test z českého jazyka trvá 70 minut, test z matematiky trvá 85 minut). Jednotnou přijímací zkoušku konají na škole Michael pouze ti uchazeči, kteří uvedli naši školu na přihlášce jako první v pořadí. Výsledky jednotné přijímací zkoušky uchazečů, kteří uvedli naši školu na přihlášce jako druhou v pořadí, zašle CERMAT škole Michael automaticky.
 2. Všichni uchazeči již obdrželi pozvánky (e-mailem i poštou) s přesnými časy konání zkoušek a s instrukcemi o povolených pomůckách.
 3. V pondělí 8. 6. 2020 uchazeče uvítáme ve škole již v 8 hodin, samotné zkoušky začnou v 8.30 h.
 4. CERMAT zpřístupní výsledky jednotné přijímací zkoušky škole Michael (všech uchazečů – tedy těch, kteří školu Michael uvedli na přihlášce jako první i jako druhou v pořadí) do 15. 6. 2020. Škola Michael tedy zveřejní nejpozději 16. 6. 2020 celkové výsledky přijímacího řízení (pořadí jednotlivých uchazečů) na webových stránkách školy a též v prostoru u vchodu do školy.
 5. Přijatý uchazeč potvrdí svůj úmysl vzdělávat se ve škole odevzdáním zápisového lístku, a to do 5 pracovních dnů po nejzazším termínu zveřejnění seznamu přijatých uchazečů (celkových výsledků přijímacího řízení), tedy nejpozději do 23. 6. 2020.
 6. Nepřijatým uchazečům bude zasláno rozhodnutí o nepřijetí.
 7. Pouze uchazeč nepřijatý z kapacitních důvodů (tedy ten, který však splnil kritéria pro přijetí) může podat žádost o vydání nového rozhodnutí, a to do 3 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno rozhodnutí o nepřijetí. (Těmto uchazečům bude žádost zaslána.) Těmto uchazečům doporučujeme vstoupit do aktivního jednání se školou.

Termíny maturitní zkoušky 2019/2020

Vážení maturanti,

níže najdete základní rozpis termínů konání maturitní zkoušky v tomto školním roce. Podrobnější informace a přesný harmonogram zkoušek budou zveřejněny ve škole na nástěnce.

 

Společná část maturitní zkoušky – konání didaktických testů

Pondělí 1. 6. 2020

8.00 – didaktický test – matematika

13.00 – didaktický test – anglický jazyk

Úterý 2. 6. 2020

8.00 – didaktický test – český jazyk a literatura

 

Ústní maturitní zkoušky (profilová a společná část)

4.FI, Filmová tvorba: 3. – 5. 6. a 8. 6. 2020

4.D, Management a produkce (dálkové studium): 3. – 5. 6. a 8. 6. 2020

4.F, Fotografická tvorba: 15. 6. – 19. 6. 2020

4.M, Management a produkce (denní studium): 15. 6. – 19. 6. 2020

4.G, Grafický design, Design interiéru: 8. 6. – 12. 6. 2020

 

Praktická maturita oboru Management a produkce

4.D, Management a produkce (dálkové studium): 26. 5. 2020

4.M, Management a produkce (denní studium): 3. 6. 2020

Maturanti – návrat do školy

Vážení maturanti, vážení rodiče,

v souladu s harmonogramem uvolňování opatření v oblasti školství je od 11. května umožněna osobní přítomnost žáků závěrečného ročníku středních škol, a to zejména za účelem přípravy na maturitní zkoušky. Škola této možnosti samozřejmě využije, abychom naše maturanty podpořili v jejich přípravě na zkoušku z dospělosti. Stanovili jsme tento program:

 • Týden 11. – 15. 5. 2020: konzultace k praktické maturitní zkoušce
 • Týden 18. – 22. 5. 2020: konzultace k ostatním předmětům maturitní zkoušky
 • Dne 22. 5. 2020: předávání výročních vysvědčení
 • Týden 25. – 29. 5. 2020: svatý týden

Návrat do školy bude možný za předpokladu dodržování hygienických opatření.

Seznamte se prosím s čestným prohlášením a se stručným shrnutím hygienických opatření na naší škole.

Na této adrese najdete podrobnější soubor hygienických pravidel vydaných MŠMT.
http://www.msmt.cz/soubor-hygienickych-pokynu-pro-ms-zs-a-ss

Distanční výuka ve čtvrtletí

Vážení rodiče,

uplynulo 3. čtvrtletí školního roku. Ačkoli nemohly proběhnout standardní třídní schůzky, na něž jste zvyklí, přesto s Vámi zůstáváme stále v kontaktu. Třídní učitelé našli náhradní způsob třídních schůzek a informovali Vás o výsledcích studia a práce Vašich dětí v rámci distančního vzdělávání. Výuku průběžně vyhodnocujeme a koordinujeme.

Čekáme na konkrétnější informace z MŠMT k organizaci závěru školního roku, a to v měsících květnu a červnu.

Na této adrese jsou uvedeny dosud známé informace k uvolňování opatření ve školství: http://www.msmt.cz/harmonogram-uvolnovani-opatreni-v-oblasti-skolstvi

Přejeme všem především zdraví a děkujeme za spolupráci.

Zdravotnický kurz aneb Nejhorší je nedělat nic

Každým dnem se můžete stát účastníky události, při které je zapotřebí poskytnout první pomoc – infarkt, mozková příhoda, krvácení, dopravní nehoda…

Statistiky mluví za vše, podle českých a evropských průzkumů je znalost a ochota poskytnout první pomoc nedostatečná. Pouze 14 % české populace věří, že by zvládlo první pomoc poskytnout. Polovina Čechů by se o pomoc pokusila s obavami a třetina by ji nezkusila ve strachu, že zraněnému více ublíží.
Pravděpodobnost, že první pomoc bude potřebovat někdo blízký, je vysoká, znalost postupů první pomoci může výrazně zmírnit důsledky vážných událostí, a proto naši druháci v prvním prosincovém týdnu absolvovali kurz první pomoci.

Při teoretické části kurzu se žáci dozvěděli, že nejprve je potřeba zjistit stav životních funkcí postižené osoby (vědomí a dýchání), podle toho zvolit vhodný způsob první pomoci a kontaktovat záchrannou službu na telefonním čísle 155 (případně 112). Důležité je sdělit co nejvíce informací: CO se stalo, KDE se to stalo, KOLIK je postižených a jaký je CHARAKTER ZRANĚNÍ.
Při praktické části kurzu založené na simulovaných situacích žáci nacvičovali resuscitaci na figuríně, zástavu krvácení a další manévry užívané při první pomoci. Lektoři připomněli i dodržování pravidla 5T (tišení bolesti, teplo, tekutiny, ticho a transport) u šokového stavu. Žáci si kurz velmi užili, nejvíce se jim líbila simulace nejrůznějších zranění.

Na závěr připomínám tu nejdůležitější zásadu první pomoci, kterou bychom se měli řídit všichni: NEJHORŠÍ JE NEDĚLAT NIC!

Foto: Kateřina Sovová

Poznámka administrátora: Na uvedených fotografiích jsou všechna zranění namaskovaná. Fotodokumentace z tohoto projektu je velmi rozsáhlá a velmi kvalitní. Kvalitní ale bylo též maskování, které v mnoha případech opravdu vypadá velmi realisticky. Zde pouze decentní výběr.

Šikana ve škole je jev starý jako škola sama

Naše škola již třetím rokem spolupracuje s organizací Projekt Odyssea. Lektoři z této organizace si pro žáky prvního ročníku v tomto týdnu připravili 4hodinové programy se zaměřením na primární prevenci šikany.

Program připomněl skutečnost, že šikana ve škole je jev starý jako škola sama a že se jedná o vážnou nemoc skupiny, která má několik fází. Začíná ostrakismem, kdy se nepopulární dítě ocitá na okraji, v druhé fázi si na něm už děti cíleně vybíjejí svou agresi, v dalších postupně přejímají normy agresora. Dle statistik z roku 2019 se více než polovina českých žáků na více než 150 školách s šikanou buď sama setkala, nebo alespoň ví o někom, kdo šikanovaný byl.
Nejdůležitější však byla praktická část kurzu, kdy měli žáci příležitost zažít pocity šikanujícího a šikanovaného, agresora i oběti. Během hraní rolí se naučili techniky poskytování podpory šikanovanému, vyzkoušeli si postupy, jak se vymezit vůči šikaně, jak komunikovat s agresorem a jak lze vystoupit z role šikanovaného.

Pevně věříme, že naši žáci mají posílený negativní postoj k šikaně a že nebudou muset tento společenský problém řešit.

Foto: Kateřina Sovová

Právní povědomí neznamená právní vědomí

Právní povědomí je pouhá vědomost o tom, že nějaké právo existuje, to však v mnoha životních situacích dospělého člověka nestačí, a proto v rámci primární prevence na naší škole posilujeme právní vědomí našich žáků.

Pro třídu 3. MG a 3. F jsme do rozvrhu tento týden zařadili program od organizace Projekt Odyssea „Vím, kde jsem, vím, proč se rozhoduji“.
Žáci se v průběhu čtyř hodin dozvěděli mnoho důležitých informací pro praktický život s důrazem na znalost právního vědomí, v programu byly rovněž formovány postoje žáků s cílem uvědomit si komerční tlaky, které jsou hlavně na dospívající vyvíjeny.

Program žáky nejen velmi bavil, ale mnohá témata třídy podněcovala k živým diskuzím.

Foto: Kateřina Sovová

Burza učebnic 13. září 2019

Tak jako každý školní rok proběhla i letos na začátku září burza učebnic, tentokrát pod taktovkou třídy 4. M. Akce je primárně určena studentům prvních ročníků, kteří si vybírají tituly vhodné pro studium, ale hojně ji navštívili i studenti ročníků maturitních. Zjistili totiž, že jim chybí materiály, ze kterých by se mohli připravovat k maturitním zkouškám. Naštěstí byl výběr učebnic široký.

Newsletter

Nechte si posílat novinky ze školy přímo do vaší e-mailové schránky